Ezr 2.8: From da Zattu ohana, 945.
Ezr 8.5: From da Zattu ohana: Shecanaiah Jahazi`el boy, wit 300 odda guys.
Ezr 10.27: From da Zattu ohana: Elioenai, Eliashib, Matanaiah, Jeremot, Zabad, an
Neh 7.13: Da Zattu ohana, 845.
Neh 10.14: Da leada guys fo da peopo: Parosh, Pahat-Moab, Elam, Zattu, da odda Bani, Bunni, Azgad, Bebai, Adonijah, Bigvai,