Gen 14.4: King Shinab from Admah, King Shem-`Eber, da king guy fo da Zebo peopo, Da king from Bela.
Gen 14.8: guys from Sodom an Gomorrah an Admah, an da king fo da Zebo peopo, an da king guy fo Bela, dass Zo`ar too, dey take