Gen 35.23: boy Reuben, den Simeon, an Levi, an Judah, an Issachar, an Zebulun.
Gen 46.14: Zebulun, his boys, dey Sered, an Elon, an Jahleel.
Exo 1.3: an dea ohanas: Reuben, Simeon, Levi, an Judah; Issachar, Zebulun, an Benjamin; Dan an Naftali, Gad an Asher.
Deu 27.13: on top da peopo: da Reuben ohana, Gad ohana, Asher ohana, Zebulun ohana, Dan ohana, an Naftali ohana.”
Deu 33.18: Dis wat Moses tell bout da Zebulun an Issakar ohana.
Deu 33.18: “You Zebulun ohana, Stay good inside wen you go out some place.”
Isa 9.1: Befo time, God wen make da peopo Zebulun an Naftali side lose face.
Mat 4.13: Dass one town by da lake side, ova dea Zebulun an Naftali side.
Mat 4.15: da guy Isaiah wen say, who talk fo God long time ago: “Zebulun side, Naftali side, On top da road to da lake, da odda
Rev 7.8: From da Zebulun ohana, 12,000 get God's mark.