Ezr 5.1: Dat time, had two guys, Haggai an Iddo's boy Zekaraiah, dat stay talk fo da God fo da Israel peopo.
Ezr 6.14: Da guys Haggai an Zekaraiah Iddo boy, dat talk fo God, dey wen give good words to da
Ezr 8.3: From da Parosh ohana: Zekaraiah, an dey write down 150 odda guys too from dat ohana.
Ezr 8.11: From da Bebai ohana: Zekaraiah Bebai boy, wit 28 odda guys.
Ezr 10.26: From da Elam ohana: Matanaiah, Zekaraiah, Jehiel, Abdi, Jeremot, an Elijah.