2Ki 14.29: An Zekariah his boy come da nex king afta him.
head: Zekariah Da Israel King
2Ki 15.8: (dass Uzziah) stay Judah king fo thirty-eight year, Zekariah, Jeroboam Numba Two boy, come Israel king.
2Ki 15.9: Da way Yahweh see Zekariah, he do bad kine stuff jalike his ancesta guys wen do.
2Ki 15.10: Shallum, Jabesh boy, make plan wit some odda guys fo kill Zekariah.
2Ki 15.10: Shallum attack Zekariah in front da peopo an kill um.
2Ki 15.10: So Shallum come da nex king afta Zekariah.
2Ki 15.11: Da odda stuff dat Zekariah wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 15.15: stuff dat Shallum wen do, an da plan he make fo kill King Zekariah, all dat stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Judah.
2Ki 18.2: His mudda name, Abijah, an she Zekariah girl.
Ezr 8.16: Shemaiah, Elnatan, Jarib, da odda Elnatan guy, Nathan, Zekariah, an Meshullam, fo meet wit me.
Neh 8.5: had Pedaiah, Mishael, Malkijah, Hashum, Hash-Baddanah, Zekariah, an Meshullam.
Neh 11.4: ohana: Ataiah, his fadda Uzziah an his odda ancesta guys Zekariah, Amariah, Shefatiah, Mahalalel, all da way back to Perez.)
Neh 11.5: ancesta guys Col-hozeh, Hazaiah, Adaiah, Joiarib, anodda Zekariah, all da way back to da guy from Shiloh.
Neh 11.12: Jeroham boy, dat get ancestas Pelaliah, Amzi, anodda Zekariah, Pash-hur, an Malkijah.
Neh 12.16: Zekariah was leada fo da Iddo ohana.
Neh 12.35: Jeremiah, an some a da younga pries guys wit trumpets -- Zekariah wit ancesta guys Jonatan, Shemaiah, Mattaniah, Micaiah,
Neh 12.41: trumpets: Eliakim, Ma`aseiah, Miniamin, Mikaiah, Elioenai, Zekariah, an Hananiah.
Isa 8.2: I goin tell da pries guy Uriah, an Zekariah Jeberekiah's boy, fo come watch you write dat, cuz erybody
Mat 23.35: do wat dey suppose to, starting from Abel all da way to Zekariah, he Barakiah's boy.
Luk 1.5: Wen Herod stay king fo Judea, had one pries guy name Zekariah.
Luk 1.6: Zekariah an his wife wen do da right tings da way God see um.
Luk 1.7: She an Zekariah stay old now.
Luk 1.8: An wen happen dat wen Zekariah wen go in front God inside da temple, fo do da pries kine
Luk 1.9: pries kine job wit his pries hui, da pries guys wen pick Zekariah fo go inside God's Spesho Place an burn da incense dat
Luk 1.11: Den Zekariah wen spock one angel messenja guy from da Boss Up Dea In Da
Luk 1.12: Wen Zekariah see da angel guy he wen come mix up an scared.
Luk 1.13: But da angel guy wen tell, “No scared, Zekariah!
Luk 1.18: Zekariah wen aks da angel guy, “How I goin know dis fo shua?
Luk 1.21: All da time dis stay going on, da peopo stay wait fo Zekariah outside, an dey wen tink how come he wen stay long time
Luk 1.59: Dey wen tink dey goin name him Zekariah jalike his fadda.
Luk 1.63: Zekariah wen aks fo one paper an wen write down, “He get da name
Luk 1.64: Right den an dea Zekariah wen start fo talk an say good tings bout God.’-”
head: Zekariah Sing One Song
Luk 1.67: Da time God's Spesho Spirit wen take ova John's fadda Zekariah, he wen tell stuff from God, lidis: “Tell good tings bout
Luk 11.51: wen kill cuz dey talk fo God, from da first one Abel to Zekariah.
Luk 11.51: Dey wen kill Zekariah right inside da temple yard, wit God's spesho place one
Rev 11.4: guys, dey da two olive trees an da two stands fo lamp dat Zekariah wen tell bout inside da Bible.