Gen 36.13: Reuel, his boys, Nahat, Zerah, Shammah, an Mizzah.
Gen 36.17: From Esau boy Reuel, get Nahat, Zerah, Shammah, an Mizzah dat was da main guys fo dea ohanas.
Gen 36.33: Den Bela mahke, an Jobab, Zerah boy from Bozrah side, he come king.
Gen 38.30: Dey give him da name Zerah, cuz sound kinda like “strong color,” dea language.
Gen 46.12: Judah, his boys, dey Er, an Onan, an Shelah, an Perez, an Zerah.
Neh 11.24: Petahiah Meshezabel boy, wit Zerah an Judah fo his ancestas, he da one dat talk fo da King
Mat 1.3: Judah, he Perez an Zerah fadda, an Tamar, she dea mudda.