Deu 2.13: da peopo: “Den Yahweh tell me, ‘Now, go da odda side da Zered Stream.
Deu 2.14: from Kadesh Barnea da firs time, dat we go da odda side da Zered Stream.’