Ezr 2.43: Da ancesta guys fo da ones dat go back: Ziha, Hasufa, Tabbaot, Keros, Siaha, Padon, Labanah, Hagabah,
Neh 7.45: “Da guys dat work inside da Temple, dea ohanas come from Ziha, Hasufa, Tabbaot, Keros, Sia, Padon, Lebana, Hagaba,
Neh 11.21: Temple Fo God, dey live on top Ofel Hill nea da Temple, an Ziha an Gishpa stay in charge a dem.