Gen 4.19: Lamek, he wen marry two wahines, dea names Adah an Zillah.
Gen 4.22: Da odda wife Zillah, she wen get one bebe too, name Tubal-cain.
Gen 4.23: One time, Lamek talk big to his two wifes: “Eh, Adah an Zillah!