Gen 29.24: (Same time, Laban give his daughta Leah da slave wahine Zilpah fo work fo her.
Gen 30.9: So she take da slave wahine Zilpah dat work fo her, an give her to Jacob fo come jalike one
Gen 30.10: Den Zilpah, da one dat work fo Leah, she born one boy fo Jacob.
Gen 30.12: Lata, da wahine Zilpah born one nodda boy fo Jacob.”
Gen 35.26: Zilpah, da slave wahine dat wen work fo Leah, was da mudda fo Gad
Gen 37.2: same fadda Jacob, jalike him, but dea muddas was Bilhah an Zilpah, Jacob's odda wifes.
Gen 46.18: Gad an Asher, dey da boys dat Zilpah wen born fo Jacob.