Gen 13.10: Ova dea nea Zo`ar, look jalike da place wit trees dat Yahweh wen plant befo
Gen 14.4: (Bela, dass da place dey call Zo`ar too, you know.
Gen 14.8: an da king fo da Zebo peopo, an da king guy fo Bela, dass Zo`ar too, dey take dea army guys outa da towns an line um up fo
Gen 19.22: (Dass how dat small town get da name, Zo`ar, dat mean “not importan.
Gen 19.30: Lata, Lot an his two daughtas wen go way from Zo`ar to da mountains.
Gen 19.30: He scared fo stay wit da Zo`ar peopo, az why.