Gen 23.8: Go talk to Efron fo me, dass Zohar boy.
Gen 25.10: Mamre town, inside da land dat Abraham wen buy from Efron, Zohar boy, da Het guy.
Gen 46.10: his boys, dey Jemuel, an Jamin, an Ohad, an Jachin, an Zohar, an Saul (his mudda one wahine from Canaan).
Exo 6.15: Simeon ohana, da leada guys Jemu`el, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar, an Sha`ul.