Deu 1.44: you guys, an dey make you guys run away, jalike dey plenny bees.
Deu 32.13: um eat stuff dat grow inside da fields, An honey from da bees inside da cliffs, An oil from da olive trees dat grow wea
Isa 7.18: an all da watta ditch far away inside Egypt, an all da bees from Assyria.
Isa 7.19: Goin be jalike wen da flies an da bees go down inside da gulches, inside da cracks inside big
Mat 3.4: He eat grasshoppa, an he get honey from da bees.
Mrk 1.6: He eat grasshoppas, an he get honey from da bees.