2Ki 10.12: Befo he get dea, he come by Bet-Eked, wea da sheep farma guys stay.
2Ki 10.14: guys an dump um inside one big hole wea dey keep watta, Bet-Eked side.”