Neh 12.29: from da small towns wea da Netofat peopo live, an from Bet-Gilgal an nea Geba an Azmavet (cuz da singa guys wen build small