Isa 10.33: All Da Armies, He goin wipe out da Assyria army an dea mo bigga leadas, Jalike he chop down one big tree wit da ax!
Mat 16.6: Dey jalike da yeast dat make da bread dough mo bigga.
Mrk 2.21: wash um, da new piece goin shrink plenny an make one mo bigga puka, an you make da old clothes mo worse.
Mrk 8.15: Dey jalike da yeast dat make da bread mo bigga.
Luk 11.22: But if one mo bigga moke come, an bus him up, he goin take away da knifes an
Luk 11.22: Da first moke wen trus da knifes an clubs, but da mo bigga moke goin rip off all da stuffs, an split um up wit his