Ezr 2.2: Jeshua, Nehemiah, Seraiah, Re`elaiah, Mordecai, Bilshan, Mispat, Bigvai, Rehum, an Ba`anah.
Neh 7.7: da odda Nehemiah, Azariah, Ra`amiah, Nahamani, Mordekai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, an Ba`anah.