Ezr 10.30: Adna, Kelal, Benaiah, Ma`aseiah, Matanaiah, Bezalel, Binnui, an Manasseh.
Ezr 10.38: From da Binnui ohana: Shimei, Shelemaiah, Nathan, Adaiah, Maknadebai,
Neh 3.18: Nex to him, some odda guys from da same ohana: Binnui Henada's boy, dat stay in charge a da odda half Keilah
Neh 3.24: Afta him, Binnui Henadad's boy fix anodda part a da wall, from Azariah
Neh 7.15: Da Binnui ohana, 648.
Neh 10.9: Da Levi ohana guys: Jeshua Azaniah boy, Binnui from da Henadad ohana, Kadmiel, an da ones dat stay work
Neh 12.8: ohana guys dat wen come back da same time, anodda Jeshua, Binnui, Kadmiel, Sherebiah, anodda Judah, an Mattaniah.