Ezr 2.15: From da Adin ohana, 454.
Ezr 8.6: From da Adin ohana: Eben Jonatan boy, wit 50 odda guys.
Neh 7.20: Da Adin ohana, 655.
Neh 10.16: da odda Bani, Bunni, Azgad, Bebai, Adonijah, Bigvai, Adin, Ater, Hezekiah, Azzur, da odda Hodiah, Hashum, Bezai,