Gen 10.19: den go mauka side by Sodom an Gomorrah, an from dea go by Admah an Zeboim nea Lasha.
Gen 14.4: from Sodom, King Birsha from Gomorrah, King Shinab from Admah, King Shem-`Eber, da king guy fo da Zebo peopo, Da king
Gen 14.8: coming afta dem, da king guys from Sodom an Gomorrah an Admah, an da king fo da Zebo peopo, an da king guy fo Bela, dass
Deu 29.23: an Gomorrah towns wen wipe out, an wen Yahweh wen bus up Admah an Zeboiim towns cuz he real mad wit dem.