1Ki 5.15: worka guys who cut stone, an 70,000 guys fo carry da stone block to Jerusalem.
1Ki 6.7: Fo build da Temple, da workas stack big stone block dat da odda worka guys wen cut [awready] fo dem, so [no mo
1Ki 7.9: Eryting Solomon build, he make um wit stone block dat cos plenny.
1Ki 7.9: Dey measure da block, den cut um wit da saw jus how dey wen measure um, fo da
1Ki 7.12: da main yard, da wall get three course high cut stone block, den one course cedar wood beam, till stay high nuff.
2Ki 12.12: work inside da Temple Fo Yahweh, da guys dat cut da stone block, an da guys dat put togedda da blocks.
2Ki 12.12: Dey use da silva dey get fo dat, fo buy wood, stone block, an wateva odda stuff dey need fo fix da Temple Fo Yahweh.
2Ki 24.11: Wen da army guys block up all aroun da town, an dey ready fo take um ova,
Ezr 5.8: Dey using cut stone block an big kine beam fo da walls.
Isa 9.10: But neva mind, we goin build um up again wit cut stone block.
Isa 10.13: I wen take away da lines dat stay block off So all da countries come part a my country.
Isa 28.16: Dat stone, jalike da corna block Dat cost plenny, Fo make da foundation stay solid.
Isa 51.1: small rock Outa one cliff, O jalike somebody cut one stone block From inside one quarry.
Amo 5.11: no matta you guys build house Wit fancy kine cut stone block -- You guys no goin live inside.
Mat 21.42: But dat stone, Dass da corner block.’
Mrk 12.10: But dat stone, Dass da corner block.’
Luk 20.17: But dat stone, Dass da corner block Dat make da building strong.”
Act 4.11: like use, cuz dey tink was junk, Dat wen come da corner block fo da house.
Eph 2.20: An Jesus Christ, he jalike da corner block.
1Pe 2.6: I put down da corner block inside Zion, Dass da one I wen pick.
1Pe 2.7: da builda guys wen throw out, Dat stone wen come da corner block, Da one dey wen need.
Rev 21.14: Da wall fo da big town wen get twelve big kine stone block fo da foundation.