2Ki 11.14: da king side, an all da peopo inside da land stay happy an blowing trumpet.
Mat 11.7: Fo look da wind blowing da grass?
Mat 14.24: Da boat stay in da middle a da lake, an da wind was blowing real hard agains dem, an da waves stay rocking da boat.
Mrk 6.48: trying fo row da boat, but dey no can, cuz da wind stay blowing hard.
Luk 12.55: An wen you feel da kona wind blowing, you say, ‘Goin come hot,’ an dass wat happen.