2Ki 25.8: He work fo da Babylon king, an he da main leada fo da king bodyguard guys.
2Ki 25.11: He da leada fo da king's bodyguard, an he make all dem prisonas an take um Babylon side.
2Ki 25.18: Da leada fo da king bodyguard, Nebuzaradan, take Seraiah da main pries guy, Zefaniah da
2Ki 25.20: Nebuzaradan, da leada fo da king's bodyguard, make all dem go by da Babylon king Riblah side.