2Ki 25.10: army guys wit Nebuzaradan, da main leada fo da king bodyguards, broke down da town wall all aroun Jerusalem.
Dan 2.14: He da main leada fo da king's bodyguards, da ones dat kill da prisonas dat da king like kill.