Neh 3.6: new beams on da top, den dey put da big doors, da big kine bolt fo lock da door, an da strong bars so nobody can broke
Neh 3.13: gate one mo time, den dey put up da big doors, da big kine bolt fo lock da door, an da strong bars so nobody can broke
Neh 3.14: fix um one mo time an put up da big doors, da big kine bolt fo lock da doors, an strong bars so nobody can broke down
Neh 3.15: Den dey put up da big doors, da big kine bolt fo lock da doors, an da strong bars so nobody can broke