Gen 32.25: win, he hit Jacob, da place wea da leg go inside da hip bone, an he pull da leg bone outa da hip bone.
Gen 32.25: place wea da leg go inside da hip bone, an he pull da leg bone outa da hip bone.
Gen 32.25: go inside da hip bone, an he pull da leg bone outa da hip bone.
Gen 32.32: nowdays, wen dey eat meat, dey no eat da part wea da leg bone go inside da hip bone, cuz dass da place wea da guy wen
Gen 32.32: meat, dey no eat da part wea da leg bone go inside da hip bone, cuz dass da place wea da guy wen hit dea ancesta Jacob
Gen 37.27: Us get da same blood an da same bone.
Exo 12.46: No take da meat outside, an no broke even one bone.
Lev 3.4: wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out.
Lev 3.9: fo me wit fire: da fat, all da fat tail he cut off nea da bone by da back, all da fat dat cova da stomach an da guts, an
Lev 3.10: wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out.
Lev 3.15: wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out.
Lev 4.9: wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, da part a da liver dat stick out.
Lev 7.4: kidneys an da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a da liver dat stick out, an take out da liver
Lev 22.22: No bring me one animal dat no can see, o dat get broke bone, o bad cut, o dat get sore dat get pus run out, o get rash
Lev 24.20: guy, dey gotta hurt him da same way he wen do: one broke bone fo anodda bone, one eye fo anodda eye, one broke teeth fo
Lev 24.20: hurt him da same way he wen do: one broke bone fo anodda bone, one eye fo anodda eye, one broke teeth fo anodda teeth.
1Ki 8.19: Yoa boy, yoa own blood an bone, goin build da temple fo show how I stay.
Neh 5.5: But us get da same blood an bone jalike da peopo from oua own ohana dat we stay borrow da
Isa 25.6: wine An good kine meat wit plenny good stuff inside da bone, Ol kine wine dat no mo junks awready.
Isa 30.26: Den, Yahweh goin fix um Ery place da bone stay broke, An he goin bandage Da cut he wen give dem.
Amo 3.12: farma guy ony bring back litto bit fo show, Maybe two leg bone, o one small piece from da ear.
Jhn 19.36: da Bible wen say befo time, “Dey no goin broke even one bone.
Col 2.19: Dass jalike how da muscle an da bone work togedda fo make da body mo strong.
Heb 4.12: Dass jalike one sharp sword dat can open da joints an da bone marrow stuff.