1Ki 11.41: All dat, stay inside da govmen books about Solomon time.
Neh 7.64: Dose pries guys wen look fo dea name inside da ohana books, but dey no can find um.
Dan 1.4: Ashpenaz gotta teach dem da Babylon language, an all da books dat guys wen write Babylon side.
Dan 1.17: Dey learn plenny from books, an dey know wat fo do erytime.
Dan 7.10: Den da judge guys sit down start dea work An dey open da books.
Dan 9.2: Da firs year he stay king, me, Daniel, I stay study my books bout God dat year.
Jhn 21.25: pau, I figga da whole world no mo room fo put all da kine books bout um.
Act 19.19: So dey wen come an pile up all dea kahuna books, an burn um in front everybody.
Act 19.19: Wen dey wen figga how plenny da books cost, wen cost um fifty tousand dolla.
2Ti 4.13: Same ting wit da books, try bring um.
2Ti 4.13: An if you no can bring um all, bring ony da sheep skin books.
Rev 20.12: An da angel guys wen open da books.