Gen 15.18: Yahweh wen tell Abram, “All dis land, from da Egypt border to da big river dey call Eufrates -- all dis, I give um to
1Ki 4.21: Riva to da Filisha land, an all da way to da Egypt border.
1Ki 8.65: fo be wit Solomon, from Lebo-Hamat nort side to da Egypt Border Stream.
1Ki 12.29: Jeroboam put up one a da idol kine gods Bethel side nea da border wit Judah, an da odda one in da north, Dan ohana side.
Isa 27.12: Even from da big Eufrates River An from da stream dass da border fo da Egypt land.