Gen 6.16: Inside, make da bottom decks, an da decks numba two an three.
Exo 14.21: push da sea watta one side an da odda side an make da sea bottom dry land!
Exo 21.6: slave guy by da door, an take one spike an push um thru da bottom a his ear lobe in da door an take um out.
Exo 25.31: Make da bottom wit da main piece dat go strait up, an da side pieces too,
Exo 26.17: Da bottom side wea ery board fo da Tent stand up, cut da wood so get
Exo 28.26: mo gold rings, an put um da two sides a da ches piece, da bottom side wea da ches piece meet da ves.
Exo 28.28: Tie da ches piece wit blue wool string, from da bottom ches piece rings to da rings on top da ves.
Exo 28.34: den pomegranate, den bell, den pomegranate, all aroun da bottom.
Exo 29.5: Da fancy kine band dass da bottom part a da ves, tie um aroun Aaron waist.
Exo 29.12: Da res a da blood, pour um aroun da bottom a da altar.
Exo 29.20: Kill da sheep, an take some a da blood, an put um on da bottom a Aaron an his boys right ear, an on top da thumb a dea
Exo 36.22: Da bottom side wea ery board fo da Tent stand up, dey make two piece
Exo 36.29: come togedda, same same, but dey make um one piece from da bottom side to da top.
Exo 37.3: He melt gold metal fo make four rings fo da bottom cornas a da Box, two rings one side an two rings da odda
Exo 37.17: Dey make da bottom, an da main piece go strait up, an da side piece wit cup
Exo 39.5: Dey weave one nice looking waist band an sew um on da bottom part a da ves.
Exo 39.19: moa gold rings, an put um da two sides a da ches piece, da bottom side wea da ches piece touch da ves.
Exo 39.24: an sew pichas dat look like pomegram fruit aroun da bottom a da robe nea da floor.
Exo 39.26: bell, den pomegram, den bell, den pomegram, all aroun da bottom, jalike Yahweh wen tell Moses fo make.)
Lev 4.7: All da lefova blood, he goin pour um outside, down by da bottom a da big altar wea dey burn up da sacrifice, by da door fo
Lev 4.25: up kine sacrifice, an pour out da res a da blood aroun da bottom a da altar.
Lev 4.30: up kine sacrifice, an pour out da res a da blood aroun da bottom a da altar.
Lev 4.34: up kine sacrifice, an pour out da res a da blood aroun da bottom a da altar.
Lev 5.9: da sides a da altar, an pour da res a da blood aroun da bottom a da altar.
Lev 8.15: He pour out da res a da blood aroun da bottom a da altar.
Lev 8.23: He take some a da blood an put um on top da bottom part a Aaron's right ear, on top da thumb a his right
Lev 8.24: boys in front too, an put some a da blood on top da bottom part a dea right ear, on top da thumb a dea right hand, an
Lev 9.9: He pour da res a da blood aroun da bottom a da altar.
Lev 13.45: Dey gotta cova up da bottom part a dea face, an yell to erybody, ‘No come nea!
Lev 14.14: da sacrifice fo take away da blame, an put um on top da bottom a da right ear a da guy he make da sacrifice fo, an on top
Lev 14.17: a da oil dat still yet stay inside his palm, on top da bottom a da guy's right ear, on top his right thumb, an his right
Lev 14.25: da blame, an take some a da blood, an put um on top da bottom a da right ear a da guy, da right thumb, an da right big
Lev 14.28: blood from da sacrifice fo take away da blame: on top da bottom a da guy's right ear, his right thumb, an his right big
Deu 15.17: Den take one spike an push um thru da bottom a his ear lobe in one door an take um out.
Deu 28.13: den you guys erytime goin come on top, an no stay down da bottom.
Deu 28.56: wit you guys dat get plenny aloha, dat she no even let da bottom a her feet touch da groun, she goin be too greedy fo give
Deu 28.65: You no goin find one place fo rest da bottom a yoa feets.
Deu 32.22: Da fire dat burn all da way To da bottom a da Mahke Peopo's Place, Goin burn up da earth an da food
1Ki 6.6: Da wall fo carry da beams, stay mo thick fo da bottom rooms, so da rooms aroun da bottom ony 7 feet 6 inch from
1Ki 6.6: stay mo thick fo da bottom rooms, so da rooms aroun da bottom ony 7 feet 6 inch from da door to da wall.
1Ki 7.29: lei stay mo high den da lions an cows, an same ting fo da bottom side, stay unda da lions an cows.
1Ki 22.35: But Ahab stay bleed plenny, so get blood all ova da bottom a da war wagon.
Isa 6.1: An da bottom a his robe fill up da Temple.
Isa 63.13: Who wen lead da peopo Thru da deep open place on da ocean bottom?
Dan 6.24: Dey neva even touch da bottom a da hole, da lions grab um an grind um up, even da bones.
Amo 9.3: No matta dey stay hide from me on da bottom a da ocean, I goin tell da sea snake wat fo do An he goin
Jon 1.5: All dat time, Jonah, he stay down inside da bottom part a da boat.
Jon 2.6: I wen go down to wea da mountains stand, on top da ocean bottom.’
Mat 27.51: curtain inside da temple broke in two from da top to da bottom.”
Mrk 15.38: curtain inside da temple broke in two from da top to da bottom.”
1Co 10.1: to da odda side, an dey all wen walk thru on top da sea bottom to da odda side.
Php 4.12: I wen bottom out, an I wen get plenny.
Heb 6.19: inside, jalike wen da boat anchor come stuck on da ocean bottom an den da boat no can move.