Exo 16.34: Aaron put da manna in front da Box Fo Rememba Da Deal God Wen Make, fo keep um.”
head: Da Box Fo Rememba God's Deal
Exo 25.10: “Tell um fo make one box outa koa wood, three feet nine inch long, two feet three
Exo 25.11: All ova da outside a da box, an all ova da inside, tell um fo put hundred percent pure
Exo 25.14: Put da poles inside da rings on top da two sides a da box, so can carry um.
Exo 25.16: Den put inside da box, da ting I goin give you fo make shua you no foget da Deal
Exo 25.17: “Make one cova fo da box outa pure gold, three feet nine inch long an two feet
Exo 25.21: rememba da Deal I making wit you guys, an put um inside da Box.
Exo 25.21: Den put da cova on top da Box.
Exo 25.22: look like da awesome angel watcha guys, dat stand ova da Box Fo Rememba My Deal.
Exo 26.33: Den carry da Box Fo Help Da Peopo Rememba Da Deal Dey Get Wit Me inside
Exo 26.34: Inside da Real, Real Spesho Place fo Me, on top da Box Fo Help Da Peopo Rememba Da Deal Dey Get Wit Me, put da
Exo 27.21: Come Togedda Wit You Guys, outside da curtain dat hide da Box Fo Rememba Da Deal Wit God.
Exo 30.6: “Put da altar in front da thick curtain dat hide da Box Fo Rememba My Deal, dat one dat get da cova ova da deal
Exo 30.6: Dat Box, da place wea I come togedda wit you, an da place wea I
Exo 30.26: oil on top da Tent Wea I Come Togedda Wit You Guys, da Box Fo Rememba Da Deal, da table an all da tings you use wit
Exo 30.36: up some fo make um come powder, an put some in front da Box Fo Rememba Da Deal, inside da Tent Wea I Come Togedda Wit
Exo 31.7: fo make: da Tent Wea I Come Togedda Wit You Guys, an da Box Fo Rememba Da Deal, an da Place Fo Hemo Da Shame Fo Da Bad
Exo 31.7: Tings Peopo Do Fo Bring Um Back Same Side Wit Me on top da Box.
Exo 35.12: da bars an da poses, an da bases dat go undaneat, da Box Fo Rememba Da Deal, wit da poles, an da gold cova, an da
head: Da Box Fo Rememba Da Deal
Exo 37.1: Bezalel make da Box Fo Rememba Da Deal.
Exo 37.3: gold metal fo make four rings fo da bottom cornas a da Box, two rings one side an two rings da odda side.
Exo 37.5: He put da poles inside da rings on top da two sides a da Box, so da peopo can use um fo carry da Box.
Exo 37.5: da two sides a da Box, so da peopo can use um fo carry da Box.
Exo 37.6: Den Bezalel make one cova fo da Box outa pure gold, 3 feet 9 inch long an 2 feet 3 inch wide.
Exo 39.35: curtain dat cova da Real Spesho Place inside da Tent, Da Box Fo Rememba Da Deal, an da poles, Da cova fo da Box dass fo
Exo 39.35: Da Box Fo Rememba Da Deal, an da poles, Da cova fo da Box dass fo show dat God goin take away da shame fo all da bad
Exo 40.3: Put da Box Fo Rememba Da Deal Wit Me, inside da Tent.
Exo 40.3: Hang da thick curtain so nobody can see da Box.
Exo 40.5: da curtain, put da gold altar fo burn da incense nex to da Box Fo Rememba God's Deal.
Exo 40.20: dat God wen write da Deal on top dem, an put um inside da Box Fo Rememba God's Deal.
Exo 40.20: He put da poles inside da rings on top da Box, an put da Cova on top wea da pries make da peopo come
Exo 40.21: Dey carry da Box inside da Tent, an put up da thick curtain so no can see
Exo 40.21: da Tent, an put up da thick curtain so no can see da Box, fo make one room dat ony get da Box Fo Rememba God's Deal
Exo 40.21: so no can see da Box, fo make one room dat ony get da Box Fo Rememba God's Deal inside, jalike Yahweh wen tell Moses
Lev 16.2: Place behind da thick curtain in front da place on top da Box Fo Rememba Da Deal.
Lev 16.13: da place wea he goin sprinkle da blood ova da cova fo da Box Fo Rememba Da Deal, fo bring da peopo back same side wit
Lev 16.14: his finga, an sprinkle um on top da front a da cova fo da Box Fo Rememba Da Deal, fo bring back da peopo da same side
Lev 16.14: den he goin sprinkle um seven times in front da cova fo da Box.
Lev 16.15: He goin sprinkle um on top da front a da cova fo da Box Fo Rememba Da Deal, fo bring back da peopo da same side
Lev 16.15: da peopo da same side wit me, Yahweh, an den in front da Box.
Lev 24.3: Outside da curtain dat hide da Box Fo Rememba Da Deal inside da Tent Wea Da Peopo Meet Me,
Deu 10.1: Make one spesho wood box too.
Deu 10.2: Den you goin put da stones inside da box.
Deu 10.3: So I wen make da box from koa wood, an cut out da two flat stones jalike da
Deu 10.5: back down da mountain, an put da flat stones inside da box I wen make, jalike Yahweh wen tell me fo do.
Deu 10.5: Dey still yet stay dea now, inside da box.
Deu 10.8: da Levi ohana guys spesho fo him, cuz dey goin carry da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh.
Deu 31.9: um to da pries guys from da Levi ohana, dat [wen] carry da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh, an he give um to all da
Deu 31.25: end, he tell dis rule to da Levi ohana guys dat carry da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh: “Take dis book wit da rules
Deu 31.26: dis book wit da rules inside, an put um by da side a da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh.
1Ki 2.26: But I no goin kill you today, cuz you wen help carry da Box Fo Rememba Da Deal Wit My Boss Yahweh in front David my
1Ki 3.15: He go back Jerusalem side, an go stand in front da Box Fo Rememba Da Deal Wit Da Boss.”
1Ki 6.19: da Real, Real Spesho room inside da Temple, fo put da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh dea.
1Ki 7.49: da lamps, dey put inside da room in front da room wea da Box stay, five fo da sout side an five fo da nort side, Da
head: Da Prieses Bring Da Box Fo Rememba God's Deal Inside Da Temple
1Ki 8.1: All dese guys come by Solomon fo help bring da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh, from da part dey call King
1Ki 8.3: peopo wen come David Town, da pries guys go pick up da Box.
1Ki 8.4: Den da Levi ohana guys an da prieses bring up da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh, an da Tent Fo Come Togedda
1Ki 8.5: peopo dat wen come by him, dey all go wit him in front da Box.
1Ki 8.5: Da pries guys stay carry da Box, an da peopo make real plenny sacrifice.
1Ki 8.5: plenny sheeps an goats an cows dey wen kill in front da Box!
1Ki 8.6: Den da pries guys bring da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh inside da place Solomon wen
1Ki 8.7: Da angel kine statues get wings dat go ova da place fo da Box, so jalike da awesome angel watcha guys make one cova ova
1Ki 8.7: jalike da awesome angel watcha guys make one cova ova da Box an da poles dey use fo carry um.
1Ki 8.9: Inside da box, ony had da two flat stone dat Moses wen put inside dea
1Ki 8.21: Inside dea, I wen make one spesho place fo put Da Box Fo Rememba Da Deal Wit Yahweh, da same deal Yahweh wen
1Ki 17.12: I ony get one handful flour inside one box, an litto bit olive oil inside one jar -- dass it!”
1Ki 17.14: Cuz dis wat Yahweh, da God fo da Israel peopo, tell: Dat box flour no goin come empty, an erytime goin get olive oil
1Ki 17.16: Da box flour neva come empty, an da jar erytime get olive oil
1Ki 18.32: He dig one big ditch aroun da altar, nuff fo plant two box seed.’-”)
2Ki 12.9: Den Jehoiada da pries guy take one box, an make one puka on da top.
2Ki 12.9: dat da peopo bring inside da Temple Fo Yahweh, inside da box.
2Ki 12.10: Den, weneva dey see dat get plenny silva inside da box, da king secretary an da main pries guy come, count da
Isa 37.16: da spesho room wit da awesome angel watcha guys on top da Box.
Isa 40.12: He put all da dirt inside da world inside one box Fo tell how plenny get.
Luk 7.12: to da town gate, da peopo from da town wen carry one open box wit one mahke guy thru da gate.
Luk 7.14: Den Jesus wen go an touch da open box wit da guy inside, an da guys dat stay carry um wen stand
Luk 21.1: up an spock da rich guys putting dea money inside da money box inside da temple.
Heb 9.4: An had da Box Fo Help Da Peopo Rememba Da Deal Dey Get Wit God.”
Heb 9.4: Inside da Box had one gold pot wit da manna kine food inside.
Heb 9.5: On top da Box, had two statue dat look jalike angel kine guys wit dea
Heb 9.5: look jalike angel kine guys wit dea wings spread ova da Box.
Rev 11.19: God's temple inside da sky wen come open, so can see da Box Fo God's Promise dat get da Ten Commandments inside.