Gen 21.14: an help her put da food an da watta on top her back an da boy's back.”
Gen 37.32: Dis yoa boy's robe, o wat?
Lev 18.10: “You betta not make sex wit yoa boy's girl, o yoa girl's girl.
Lev 18.15: She yoa boy's wife.
Lev 18.17: An no go make sex wit her boy's girl o her girl's girl.
1Ki 17.21: Bring back dis boy's life to his body!
2Ki 4.29: Den put my stick on top da boy's face.
2Ki 4.30: But da boy's mudda tell, “I stay shua dat Yahweh stay alive, an you
2Ki 4.31: Gehazi go in front a dem, an put da stick on top da boy's face, but da boy no talk o move.”
2Ki 4.34: da bed an lay down on top da boy, wit his mout on top da boy's mout, an his eyes on top da boy's eyes, an his hands on
2Ki 4.34: wit his mout on top da boy's mout, an his eyes on top da boy's eyes, an his hands on top da boy's hands.
2Ki 4.34: an his eyes on top da boy's eyes, an his hands on top da boy's hands.
2Ki 4.34: Wen he lay on top da boy lidat, da boy's body start fo come warm!
2Ki 8.5: make da mahke boy come alive again, right den an dea da boy's mudda stay dea begging da king fo help her bout her house
Mrk 9.27: But Jesus wen take da boy's hand, an pull um up.
Rom 1.3: His Boy's blood come from King David.
Gal 4.6: So den, cuz you guys his kids, God wen put his own Boy's Spirit inside our hearts, so now we can tell God, “Papa,