Jas 1.8: Da bugga ack like he get two brains, you know.
Jas 4.8: You guys dat stay ack jalike you get two brains, you gotta make yoaself all clean fo God!