1Ki 4.6: Adoniram Abda boy, in charge a da guys dat no mo pay, dat work fo
1Ki 5.14: Adoniram, da guy dat stay in charge a da 30,000 worka guys.
1Ki 12.18: Den King Rehoboam send Adoniram to da country side for talk to da peopo.
1Ki 12.18: Adoniram da leada boss fo all da guys dat go work hard fo Rehoboam
1Ki 12.18: But all da Israel peopo throw rock an kill Adoniram.