Gen 31.10: I wen see da boy kine goats dat was breeding wit da ones in heat, an dey all get twist kine tail an
Gen 31.12: kine tail an spot an diffren kine color all ova, stay breeding wit da ones in heat.’