Exo 7.19: even inside da wood buckets an da stone pots!
Exo 27.3: Use bronze metal too fo make da buckets an da shovels dat you goin use fo take away da ashes afta
Exo 38.3: Dey use bronze metal too fo make da buckets an da shovels fo take away da ashes, an da bowls, an da