Amo 3.6: If somebody blow da war bugle inside one town, Da peopo dea goin tell, ‘Wass up?
1Co 14.8: An if da bugle make funny kine noise, how da army guys goin know wen dey