Gen 1.21: tings dat move aroun inside da watta, an all kine birds an bugs wit wings.
head: Da Locust Grasshoppa Bugs
Exo 10.5: Da locust grasshoppa bugs goin cova da groun, so no can see da groun.
Exo 10.12: up yoa hand an hold um out ova da Egypt land fo da locust bugs, so dey goin come up all ova da Egypt land an eat up all
Exo 10.14: Had locust bugs all ova da Egypt land.
Exo 10.15: Da locust bugs wen cova all da groun, till ony look black all ova.
Deu 14.19: “All da bugs dat fly togedda make you guys so you no can come in front
Deu 14.20: But odda kine bugs dat get wings you guys can eat, dat no make you so you no
Isa 18.1: fo da peopo inside da land Wea da bugs stay dat make noise wit dea wings all da time, Da land mo
Isa 51.6: All da peopo on top da earth goin mahke, jalike small bugs.
Isa 51.8: no goin stay long time, Dey goin be jalike clotheses da bugs goin eat.
Mal 3.11: I goin chase away da bugs so dey no eat wat you guys plant.
Luk 12.33: Da steala guy no can steal um ova dea, an da bugs no can eat um up.
Jas 5.2: da bugs wen eat um up awready.