Exo 38.27: Da builda guys wen use 7,500 pound silva fo melt an make da piers
1Ki 5.18: Dass how da builda guys work, da ones work fo King Solomon an King Hiram, an
2Ki 12.11: so dey can pay da worka guys -- da carpenta guys, an da builda guys dat work inside da Temple Fo Yahweh, da guys dat cut
Ezr 3.10: Afta da builda guys pau make da foundation fo da Temple Fo Yahweh, da
Neh 4.5: Cuz dey make da builda guys come real sore inside dea heart.
Neh 4.18: Ery builda guy get one sword he tie aroun him.
head: Da Builda Guys Finish Da Town Wall
Isa 28.17: judge da right way An if dey do right erytime, Jalike da builda guys use one strong string fo measure tings, An dey pull
Amo 7.8: “I tell um, ‘One string jalike da house builda guy pull fo check out if da wall stay strait.
Amo 7.8: I wen check dem out awready, jalike da house builda guy pull da string fo check out da wall.’
head: Da Two House Builda Guys
Mat 21.42: bout da stone dass jalike me: Had one big stone, Da builda guys was tinking, ‘Poho!”
Mrk 12.10: Da Bible say, “Had one big stone, Da builda guys was tinking, ‘Poho!
head: Da Two House Builda Guys
Luk 20.17: dat mean inside da Bible dat say, ‘Had one big stone, Da builda guys neva like use um, An dey no take um.
Act 4.11: Jesus, he da One da Bible talk bout: ‘Da stone da builda guys neva like use, cuz dey tink was junk, Dat wen come da
1Co 3.10: Jalike I one good builda, God wen help me teach you guys solid stuff from da start,
1Pe 2.4: He jalike da main stone da builda guys wen throw out, but den God wen still pick him.
1Pe 2.7: fo da peopo dat no trus him, da Bible say, “Da stone da builda guys wen throw out, Dat stone wen come da corner block, Da