head: Abram An Sarai Bulai Da Egypt Peopo
Gen 21.23: Promise dat you no goin bulai me o trick me, an same ting fo all my ohana peopo an
head: Isaac Bulai Abimelek
Gen 31.7: But him, he bulai me.
head: Tamar Bulai Judah
Gen 47.18: Dey tell um, “Eh, boss, no way us guys goin bulai you.
Exo 5.9: No good dey lissen to somebody who stay bulai dem!
Exo 8.29: No good you bulai da peopo one mo time, an no let us go make sacrifice fo
Exo 20.16: front da judge fo make proof wat one nodda guy wen do, no bulai.
Exo 21.14: But wen one guy ony like fo go kill one nodda guy, an he bulai da guy an kill um, den no matta da killa guy stay right
Exo 23.1: ting, no go make deal wit da guy dat do bad ting so you go bulai da judge fo him.
Exo 23.7: if get one guy dat neva do notting bad, make shua you no bulai bout da guy in front da judge an say dat he wen do
Lev 6.2: someting bad an ack da way I, Yahweh, no can trus um -- he bulai some odda guy wen dat guy trus him fo take care someting
Lev 6.3: scam da odda guy, o he find someting da guy wen lose an he bulai bout um, o he make strong promise an bulai, o he do wateva
Lev 6.3: wen lose an he bulai bout um, o he make strong promise an bulai, o he do wateva bad kine stuff dat peopo stay do.
Lev 6.4: do um, den he gotta give back wateva he wen steal o scam o bulai bout, o da ting da guy lose an he find um, o wateva he wen
Lev 6.5: lose an he find um, o wateva he wen make promise but he bulai.
Lev 19.11: No bulai.
Lev 19.16: “No go aroun an make bulai story bout anybody wit yoa peopo.
Lev 19.35: “No use bulai kine measure wen you tell how long someting, o how heavy
Deu 22.14: So he bulai bout her an give her bad name, an he tell, ‘I wen marry
Deu 22.17: Now he bulai bout her an tell, “I no find proof dat yoa daughta neva
Deu 5.20: front da judge fo make proof wat one nodda guy wen do, no bulai.
Deu 19.16: guy fo tell dat he wen see um do something wrong, but he bulai, den da two guys dat make argue wit each odda gotta stand
Deu 19.18: ab check out eryting real good an find out if da guy stay bulai.
Deu 19.18: If da guy bulai bout his brudda, den you guys gotta make to da bulaia guy
head: So he bulai bout her an give her bad name, an he tell, ‘I wen marry
head: Now he bulai bout her an tell, “I no find proof dat yoa daughta neva
1Ki 13.18: (But da ol talka fo God, he bulai.
1Ki 22.20: “Yahweh aks, ‘Who can go bulai King Ahab, so he go attack Ramot Gilead town, an mahke
1Ki 22.21: spirit come an stand in front Yahweh, an tell, ‘Me, I goin bulai him.’
1Ki 22.22: dea, be one spirit dat make all da talka guys fo his gods bulai him wen dey talk.’
1Ki 22.22: You goin bulai all dem!’
1Ki 22.23: one spirit fo make all dese guys dat talk fo yoa gods, bulai wen dey open dea mout.’
2Ki 9.12: Dey tell, “No bulai us!”
2Ki 17.4: king find out dat Hoshea make plan wit some odda guys fo bulai him.
2Ki 17.4: He know dis one bulai, cuz he find out Hoshea wen send messenja guys fo make
2Ki 18.29: Dis wat oua king tell: No let Hezekiah bulai you guys.”
2Ki 19.10: Hezekiah, da Judah king, dis: ‘No let da god dat you trus bulai you.
Neh 6.8: You ony bulai all dat.”
Isa 9.15: Da guys dat say dey talk fo God, but dey bulai peopo wen dey teach, Dey jalike da tail.
Isa 19.13: Da leadas fo Memphis, az da main Egypt town, somebody wen bulai dem.
Isa 28.15: Cuz us guys know how fo bulai dem So dey no goin hurt us.
Isa 28.17: You guys tink you can bulai da Assyria army guys So dey no goin hurt you.’
Isa 28.17: But no way you can bulai dem!
Isa 29.21: dat trap one guy Dat stay talk to da judge, Da guys dat bulai bout one guy dat neva do notting bad, No matta wat dey
Isa 30.9: Dey jalike kids dat stay bulai erybody.
Isa 30.12: you goin come out okay, If you make hard time fo peopo An bulai dem!”
Isa 32.7: Az how come dey bulai, So dey can wipe out Da peopo dat no mo notting, No matta
Isa 36.14: No let King Hezekiah bulai you guys!
Isa 36.18: “No let Hezekiah bulai you guys an tell, ‘Yahweh goin get us guys outa trouble.
Isa 37.10: But no let yoa god bulai you!
Isa 41.29: Dea idol kine gods, dey ony bulai!
Isa 44.20: He no can tell himself, ‘Dis ting in my hand stay bulai me!
Isa 53.9: He mahke, no matta he no hurt nobody, An he no bulai nobody.
Isa 57.4: Dey ony bulai.
Isa 57.11: Cuz you guys stay bulai me, An no rememba me, An no even bodda fo tink bout me.
Isa 59.3: You guys talk all bulai kine tings wit yoa mout.
Isa 59.13: We tink how fo bulai peopo, An teach odda peopo how fo do same ting.
Dan 2.9: You guys wen make plan wit each odda, fo bulai me bout dis dream, an trick me, cuz you tink dat bumbye I
Dan 6.24: Den da king tell his guys fo go get da guys dat wen bulai an poin finga Daniel.
Dan 8.25: He goin use his powa, an da way he know how fo bulai peopo, so da scamma guys win.
Dan 11.21: He goin bulai da peopo wit plenny nice kine promise, den he goin grab
Dan 11.23: But afta he do dat, he goin bulai dem.
Dan 11.27: Dey goin bulai each odda.
Amo 5.7: You tell peopo Dat eryting da judge say, no good, An bulai peopo so dey no mo dea rights!
Amo 6.13: But dey bulai.
Mal 1.14: But da guy tink he can bulai God, so he ony bring one no good kine sheep fo my Boss.
Mal 2.14: He know dat you bulai her, no matta she yoa bestes friend, an you wen make
Mal 2.15: So, you guys make shua you stay okay inside, an no bulai da wife you wen marry wen you was young.
Mal 2.16: So, you guys make shua you stay okay inside, an no bulai!”
Mal 3.5: o husban back, An da ones dat make strong promise but dey bulai, An da ones dat make trouble fo dea worka guys cuz dey no
Mat 5.11: talk any kine bout you guys, cuz you guys mines, but dey bulai.’
Mat 7.15: Dey ony make bulai kine.
Mat 15.19: dey still yet go fool aroun, dey rip off da odda guy, dey bulai bout da odda guy, o dey talk stink.
Mat 19.18: go fool aroun behind da odda's back, no rip off nobody, no bulai any kine bout nobody, show respeck fo yoa mudda an fadda,
Mat 24.11: goin show up an say dey hea fo talk fo God, but dey ony bulai, an dey goin fool plenny peopo.
Mat 26.59: pries guys an all da main leadas wen try fo find guys fo bulai bout Jesus in front da judge, so da leada guys can kill
Mat 26.60: Plenny guys come an try bulai bout Jesus, but still yet dey no can find nobody dat say
Mrk 7.22: fo demself; dey feel good wen dey do bad; dey like bulai da odda guy; dey no mo shame fo any kine; bodda dem wen da
Mrk 10.19: go fool aroun behind da odda's back, no rip off nobody, no bulai any kine bout nobody, no cockaroach nobody, show respeck
Mrk 14.56: Plenny peopo come an try bulai bout him, but dey say diffren stuff dat no check out.
Mrk 14.57: Den some guys stand up an bulai agains him.
Luk 18.20: odda guy's wife, no go kill nobody, no rip off nobody, no bulai any kine bout nobody, show respeck fo yoa fadda an mudda.
Luk 23.2: Dey poin finga Jesus, an say, “Dis guy stay bulai our peopo!
Jhn 1.20: Dis wat he wen tell um: He neva bulai.
Jhn 7.12: He bulai da peopo.”
Jhn 7.47: He wen bulai you guys too?”
Jhn 8.44: He everytime bulai, cuz dass wat he like do.
Jhn 8.44: He da first guy eva wen bulai, cuz dass how he stay.
Jhn 8.55: If I wen say dat I donno him, den I bulai, jalike you guys.
Act 5.3: how come you let da Devil take charge you, an you bulai to God's Spesho Spirit?
Act 5.4: How come you wen tink fo bulai bout da money?
Act 5.4: You no stay bulai to da peopo, but to God.
Act 5.9: out if da Boss's Spirit goin let you guys get away wit bulai?”
Act 6.13: Den dey bring odda guys dat wen bulai bout him an say, “Dis guy still yet no like pau talk stink
Act 7.19: He wen bulai our peopo an make our ancesta guys suffa plenny.
Act 13.10: You bulai to da max, an fool all da peopo.
Rom 1.25: Dey tink lidis: “Mo betta we go do da odda stuff, no matta bulai!
Rom 3.7: If I go bulai, an dat show everybody even mo dat God tell da trut, an he
Rom 3.13: Dey bulai wit dea mout.
Rom 7.11: me bad kine stuff dat wen use da Rules dat God say fo bulai me.
Rom 9.1: Eh, I no bulai you guys, I ony tell da trut cuz I stay tight wit Christ,
Rom 16.18: tell dose peopo da kine stuff dey like hear, so dey can bulai dem.
1Co 5.11: o he go pray to da idol kine gods, o he talk stink an bulai bout odda peopo, o he get drunk, o he rip off peopo.
1Co 6.9: No let nobody bulai you guys fo make you do wrong!
1Co 15.16: Plus, dat show dat us guys bulai wen we tell peopo how God stay, cuz we tell um dis bout
2Co 4.2: We no try bulai nobody.
2Co 6.7: We tell da trut an we no bulai.
2Co 6.8: Get peopo who say we bulai, but no matta, we fo real.
2Co 7.2: wrong to nobody, we neva make nobody do bad tings, we neva bulai nobody.
2Co 11.3: Da snake wen bulai her, you know, cuz he one sly bugga!
2Co 11.13: Dem guys say dat God wen send um, but dey all bulai.
2Co 11.31: God, he know I no bulai.
2Co 12.16: But den you guys wen tink, I one sly bugga, an wen bulai you guys!
Gal 1.20: I no bulai.
Gal 6.3: If one guy tink he hot stuff wen he not, dat guy, he ony bulai himself.
Gal 6.7: No bulai yoaself.
Eph 4.14: Get guys dat like teach us guys all kine stuff fo bulai us, an dey sly buggas.
Eph 4.22: time, wen you guys wen ony like do da kine stuff dat goin bulai you guys an mess you guys up.
Eph 4.25: No bulai no moa.
Eph 5.6: Get guys dat try bulai you guys wit talk dat no mean notting!
Eph 6.11: need fo stand agains all da stuff da Devil like try use fo bulai you guys.
Col 2.4: I tell you guys all dis, so dat nobody can bulai you guys wit da kine talk dat sound good.
Col 3.9: No bulai each odda, cuz you guys wen throw out da old kine way an
1Th 2.3: stuff, o cuz we like do pilau kine stuff, o cuz we like bulai you guys.
1Th 2.5: You guys know dat we neva eva go talk real nice kine fo bulai peopo!
2Th 2.3: No let nobody bulai you bout notting.
2Th 2.9: goin do all kine fake an unreal stuff, an make big show fo bulai da peopo an make um say, “Wow!
2Th 2.10: He goin do any kine fo bulai da peopo dat goin wipe out.
2Th 2.11: Az why dey go trus peopo dat bulai dem big time.
1Ti 1.13: You know, befo time I wen talk evil kine stink an bulai bout God, an make his peopo suffa, an bus um up.
1Ti 1.13: Get Peopo Dat Bulai Wen Dey Teach (4:1 - 4:5) 11.
1Ti 1.10: peopo fo make um slaves, da bulaia peopo, da peopo dat bulai in front da judge, an any odda kine stuff dat stay agains
head: You know, befo time I wen talk evil kine stink an bulai bout God, an make his peopo suffa, an bus um up.
1Ti 2.7: Eh, I no bulai.
head: Get Peopo Dat Bulai Wen Dey Teach
1Ti 4.1: Dey goin stick wit odda spirits dat bulai, an trus da stuff da bad kine spirits teach.
1Ti 4.2: Dey say one ting an do da odda, an dey bulai.
1Ti 6.20: argue wit da peopo dat talk like dey know plenny, but dey bulai.
2Ti 3.3: Dey goin like poin finga, no matta dey bulai.
2Ti 3.6: Some wahines, dey bulai dem an take um from dat ohana.
2Ti 3.13: An da bad kine peopo, an da peopo dat bulai, dey goin ack mo an mo worse.
2Ti 3.13: Dey goin bulai peopo, but dey ony bulai dea own self, you know.
2Ti 3.13: Dey goin bulai peopo, but dey ony bulai dea own self, you know.
Tit 1.2: wen make da world, he wen promise dat kine life, an he no bulai, you know.
Tit 1.10: Dey bulai da peopo.
Tit 1.12: He wen say: “Dem Crete buggas, everytime dey bulai.
Tit 3.3: We let odda peopo bulai us.
Heb 3.13: Cuz you know, da bad kine stuff goin bulai you guys, an make you guys come hard head.
Heb 6.18: An God no bulai notting.
Jas 1.16: No let nobody bulai you guys.
Jas 3.14: If you talk lidat, you ony stay bulai.
1Pe 2.1: No bulai nobody.
1Pe 2.22: Nobody wen hear him bulai eva.
1Pe 3.10: dat every day, He gotta pau say da bad kine tings, An no bulai an scam nobody, He betta not do da bad kine stuff no moa,
head: Da Teachas Dat Bulai
2Pe 2.1: Israel peopo dat wen say dey talk fo God, but dey ony wen bulai.
2Pe 2.1: -- goin get peopo dat say dey teach fo God, but dey goin bulai.
2Pe 2.3: Dey greedy guys, dem teachas dat bulai.
head: Da Teacha Guys Dat Bulai, Dey Doing Bad Kine Stuff
2Pe 2.10: Dem teacha guys dat bulai, dey get big head, an go all out.
head: God Goin Punish Da Teacha Guys Dat Bulai
2Pe 2.17: Dose teacha guys dat bulai, dey jalike one puka wea da water suppose to come out, but
2Pe 2.18: Dey talk lidat cuz dey like bulai peopo fo do any kine how dey like do an no shame.
2Pe 2.18: Dey da peopo dat dem teacha guys like bulai.
2Pe 2.22: But dose teacha guys dat bulai, dey jalike da true ting da Bible wen say inside da Smart
2Pe 3.17: Dey no like lissen to da rules, an dey like bulai you guys an make you guys go da wrong way, but no let um.
1Jn 1.6: We stay bulai, an we no do notting da true way.
1Jn 1.8: If we say we no do bad kine stuff, we stay bulai to ourself, an we donno wass true.
1Jn 2.21: You guys know dat if anybody bulai, dass cuz dey no like you fo know wass true, yeah?
1Jn 2.26: I writing you guys dis stuff bout da peopo dat bulai you guys.
1Jn 2.27: He no bulai.
1Jn 3.7: My good friends, no let nobody bulai you guys.
head: Da True Spirit an da Spirit Dat Bulai
1Jn 4.4: Dass why you guys wen stand up agains dem guys dat bulai an you guys wen win Dem guys dat bulai, dey come from dis
1Jn 4.5: agains dem guys dat bulai an you guys wen win Dem guys dat bulai, dey come from dis world.
1Jn 4.6: how we know da Spirit dat tell da trut an da spirit dat bulai.
1Jn 4.20: an aloha fo God,” but dey hate dea brudda o sista, dey bulai.
2Jn 1.7: know, get plenny peopo dat go all ova da world dat try fo bulai us guys.
Rev 2.2: An you guys wen find out dat dey bulai.
Rev 2.20: She say she talk fo God, but she bulai da peopo dat work fo me wit wat she teach.
Rev 3.1: But dass bulai, cuz I know dat you guys stay mahke inside.
Rev 3.9: Dey ony bulai.
Rev 12.9: He bulai all da peopo inside da world.
Rev 13.14: Az why he wen bulai all da peopo dat stay on top da earth.
Rev 14.5: No mo nobody can tell dat dey bulai.
Rev 16.13: one outa da mout a da guy dat say he talk fo God, but he bulai.
Rev 19.20: Animal, an agains da guy dat say he talk fo God but he bulai.
Rev 19.20: Az how he wen bulai all da peopo dat wen get da Wild Animal's mark on top dea
Rev 20.3: Den da Dragon no can bulai da diffren peopos all ova da world fo da tousand years.
Rev 20.8: Den da Devil goin go out fo bulai all da diffren peopos all ova da world.
Rev 20.10: Den God wen throw da Devil dat wen bulai dem, inside da lake dat burn wit sulfur.
Rev 21.8: dat go down an pray to da idol kine gods, an everybody dat bulai, dey goin go inside da sulfur lake dat stay burning.
Rev 21.27: go inside da town, an da peopo dat do shame kine stuff an bulai, dey no can go inside dea.
Rev 22.15: an pray to da idol kine gods, an everybody dat love fo bulai.