Gen 32.15: to dea bebes, an dea bebe camels, plus 40 cows an 10 young bulls, an 20 donkeys, girl kine, an 20 donkeys, boy kine.
2Ki 16.17: He move da big roun watta tub from da bronze bulls dat stay unda da tub, an put da big tub on top one stone