Gen 3.3: No good bumbye you guys goin mahke, az why.
Gen 4.14: place inside dis world to anodda, an anybody dat meet me, bumbye dey like kill me!
Gen 9.9: fo you guys, an fo da peopo dat goin come from you guys bumbye, an fo all da animals dat stay by you guys -- I mean, da
Gen 9.14: Erytime bumbye I make da heavy clouds come ova da groun, Goin get rainbow
Gen 9.15: Dass why I no goin send big watta bumbye Dat goin wipe out eryting dat stay alive.
Gen 11.29: Bumbye, Abram an Nahor wen find wahines an get married.
Gen 12.2: Da peopo dat goin come from you, Bumbye I goin make dem come one big, importan ohana.
Gen 12.3: Bumbye I goin do good tings fo dem.
Gen 12.3: Bumbye I goin make bad tings come fo dem.
Gen 12.3: All da ohanas all ova da world, Bumbye wen dey tink bout you, dey goin say, ‘Eh!’
Gen 12.5: Dey start fo go Canaan side, an bumbye, dey get dea.
Gen 12.7: ova hea, I goin give um to da peopo dat goin come from you bumbye.
Gen 13.15: goin give um to you an to da peopo dat goin come from you bumbye.
Gen 14.23: I no like bumbye you go tell, ‘Eh, no was God -- was me!
Gen 15.1: I goin be yoa God An pay you plenny bumbye!
Gen 15.2: Cuz bumbye wen I goin mahke, I no mo kids, an da ony one dat goin get
Gen 15.4: Him, da one goin get all yoa stuffs bumbye.
Gen 15.7: Goin come yoa land bumbye.
Gen 15.8: tell, how I goin know fo shua you goin give me dis land bumbye?”
Gen 15.21: Goin come you guys land bumbye.
Gen 17.6: I goin give you choke plenny peopo come from you bumbye, diffren kine peopos, so you goin be jalike one tree dat
Gen 17.7: da God fo you, an fo all da peopo dat goin come from you bumbye, even afta you mahke.
Gen 18.18: goin come from Abraham, dey goin come one importan peopo bumbye, wit plenny peopo.
Gen 18.18: All da diffren peopos all ova da world, bumbye wen dey tink bout Abraham, dey goin say, ‘Eh!
Gen 21.12: Cuz bumbye, wen dey talk bout da peopo dat come from you, dey mean da
Gen 21.23: fo all my ohana peopo an erybody dat goin come from me bumbye.
Gen 21.30: you know was me dat wen tell my guys fo dig da puka, so bumbye no goin get mo problem fo us use da watta.
Gen 22.17: Da peopo dat goin come from you bumbye, I goin make dem come choke plenny peopo, jalike get
Gen 22.18: All da diffren peopos all ova da world, bumbye wen dey tink bout da peopos dat come from you, dey goin
Gen 24.11: Bumbye he come nea outside da town, one place wea get puka fo
Gen 25.31: firs, you gotta sell me yoa right fo get our fadda stuffs bumbye afta he mahke, cuz you da oldes.”
Gen 25.33: how he wen sell Jacob da right fo get dea fadda stuffs bumbye afta dea fadda mahke.”
Gen 26.3: come from you, I goin give all da lands aroun hea to you bumbye.
Gen 26.3: I wen make one strong promise to Abraham, yoa fadda, an bumbye I goin make happen da ting I wen tell him.
Gen 26.4: I goin make plenny plenny peopo come from you bumbye, jalike get plenny stars inside da sky.
Gen 26.4: All da diffren peopos all ova da world, bumbye wen dey tink bout da peopos dat come from you, dey goin
Gen 26.7: He scared fo tell um she his wife, cuz he tinking bumbye dem guys goin kill um so dey can take Rebecca.
Gen 26.24: I goin make choke plenny peopo come from you bumbye, cuz a da deal I wen make wit Abraham, da guy dat wen work
Gen 27.4: heart, I goin tell all da good tings I like God do fo you bumbye.
Gen 27.7: all da good tings dat Yahweh let me aks him fo do fo you bumbye.
Gen 27.12: Maybe if my fadda touch me, bumbye he tink I no mo respeck fo him.
Gen 27.19: Afta, you can tell me da blessing Yahweh do fo me bumbye.
Gen 27.23: tell all da good tings dat he like Yahweh fo do fo his boy bumbye.”
Gen 27.25: I goin tell all da good tings dat I like Yahweh do fo you bumbye.
Gen 27.30: Jacob all da good tings he like Yahweh fo do fo his boy bumbye, Jacob go outa da place wea his fadda Isaac stay.
Gen 27.31: can tell all da good tings dat you like Yahweh do fo me bumbye.
Gen 27.33: him an tell all da good tings dat I like Yahweh do fo him bumbye!
Gen 27.34: Tell me all da good tings dat you like Yahweh do fo me too bumbye!
Gen 27.36: all da good tings dat you like Yahweh do fo yoa older boy bumbye!
Gen 27.36: odda good tings dat you wen keep fo aks Yahweh fo do fo me bumbye, yeah?
Gen 27.38: me too, all da good tings dat you like Yahweh do fo me bumbye!
Gen 27.41: all da good tings dat he like Yahweh do fo his boy Jacob bumbye.
Gen 27.41: Esau tinking, “Bumbye my fadda guy mahke, an afta da funeral time, den I goin
Gen 27.42: he goin get inside wen his fadda mahke -- he tinking, ‘Bumbye I kill Jacob!
Gen 28.3: Goin get plenny diffren peopos come from you bumbye.
Gen 28.4: now, da land dat God wen tell Abraham he goin give um bumbye.
Gen 28.6: Bumbye, Esau find out dat Isaac wen tell God da good tings dat he
Gen 28.13: goin give um to you an to da peopo dat goin come from you bumbye.
Gen 28.14: All da diffren ohanas all ova da world, bumbye wen dey tink bout you an da peopos dat goin come from you,
Gen 28.15: Bumbye I goin bring you back hea, dis land.
Gen 30.33: An bumbye, you know an can tell dat I make strait wit you.
Gen 32.16: Bumbye I go too.
Gen 32.18: Jacob, he goin stay come bumbye.
Gen 33.13: If my guys make um go too fast, even one day, bumbye all da animals goin mahke.
Gen 35.12: Da peopo dat going come from you bumbye, I give dem dat land too.
Gen 37.10: tink dass fo real, me an yoa mudda an all yoa brudda guys, bumbye we all goin go down in front you jalike you somebody
Gen 37.35: Bumbye wen I go down da Mahke Peopo Place, I still goin stay
Gen 38.11: Bumbye my odda boy Shelah come big, den he marry you jalike
Gen 38.11: Judah stay tinking lidis: “No good Shelah marry Tamar an bumbye he mahke jalike his two brudda guys.
Gen 40.14: Bumbye wen eryting come okay fo you, I like you tink bout me, an
Gen 43.7: you tink us guys know dat bumbye da guy goin tell us, ‘You gotta bring yoa odda brudda ova
Gen 48.4: make you so you can get plenny kids an come plenny peopo bumbye.
Gen 48.20: He tell, “Bumbye, wen da Israel peopo aks God fo do good tings fo dea kids,
Gen 49.21: jalike one wahine kine deer Dat da peopo let run away, An bumbye, get nice looking bebe deer.
Gen 50.25: He tell um, “Bumbye wen God take care you guys, you guys gotta carry my body
Exo 1.10: Cuz bumbye if get war, no good if dey go help da guys dat fight
Exo 5.3: Cuz if we no do um, bumbye God goin make all us guys come sick, o he goin let da army
Exo 7.2: Bumbye da Pharaoh guy goin make da Israel peopo go outa his land.
Exo 10.2: An I doing um, so dat bumbye, you can tell da story ova an ova fo yoa kids an yoa
Exo 10.14: From befo time neva had dat plenny locust, an bumbye, no goin get any mo lidat eva.
Exo 12.25: Bumbye, you guys going inside da land dat Yahweh goin give you
Exo 12.26: Bumbye, yoa kids goin aks you guys, ‘Eh, wat mean dis spesho
Exo 12.33: fo go way quick from dea land, cuz da Egypt guys tinking, “Bumbye all us guys, mahke!
Exo 13.5: Bumbye, Yahweh goin take you guys one nodda land.
Exo 13.11: Bumbye, Yahweh goin take you to da land wea he say he goin give
Exo 13.14: Bumbye, yoa boy goin aks you, ‘Eh Pa!
Exo 13.19: He tell um, “Fo shua, God goin take care you guys bumbye.
Exo 16.32: two pound, fo all da peopo dat goin come from you guys bumbye, foeva.
Exo 16.33: fo keep um fo all da peopo dat goin come from dese guys bumbye, foeva.
Exo 19.22: Bumbye wen dey come in front me, Yahweh, dey gotta make demself
Exo 20.19: But mo betta God no talk to us, cuz bumbye us goin mahke!
Exo 20.20: how you feel wen you stay scared a him, cuz if you scared, bumbye you no goin go do someting bad.
Exo 21.10: If bumbye da slave owna guy marry one nodda wahine too, he no can no
Exo 23.33: Cuz no good bumbye dey make you do how I say you not suppose to do.
Exo 28.38: Dass cuz maybe bumbye, da Israel peopo no do someting da right way, wen dey
Exo 29.29: oil on top dat guy an make da sacrifices fo come prieses bumbye.
Exo 30.20: dey go inside da Tent, dey gotta wash wit watta, so bumbye dey no mahke.
Exo 30.21: da Rule fo Aaron an da pries guys dat goin come from him bumbye foeva.
Exo 30.29: Afta, anyting dat touch dose tings bumbye, dat ting goin come spesho fo me too.
Exo 31.13: tell Moses: “Tell da Israel peopo dis: No matta wat happen bumbye, you guys gotta do wat da Rules fo da Res Day say foeva.
Exo 33.3: me, I no goin go wit you guys, cuz you all hard head, an bumbye I go wipe out all you guys befo you get dea!
Exo 33.13: Den fo real kine I goin know you, so den bumbye I can still stay da kine guy dat you like.
Exo 34.12: Bumbye dey goin come jalike one trap fo grab you guys, right dea
Lev 13.11: inside da skin dat anybody can catch, an no goin come good bumbye.
Lev 13.57: But if da mildew stay come again on top da stuff bumbye, gotta burn up da whole ting.
Lev 19.26: from da mahke peopo fo come tell you wat goin happen bumbye.
Lev 22.3: “Tell um dis: Fo da pries guys dat stay alive now an bumbye, if anybody from dea ohana no can come in front me, an yet
Lev 23.43: Dass so yoa kids an grankids no foget bumbye dat I wen tell da Israel peopo fo live inside shacks, da
Lev 25.26: But if one guy no mo ohana fo buy um back fo him, but den bumbye da guy make good, an can buy um back, firs he gotta figga
Deu 22.19: Da Israel Peopo Goin Go Agains Yahweh Bumbye (31:14 - 31:29) 73.
Deu 4.30: kine trouble happen to you guys, an you guys feel bum out, bumbye you guys goin come back by yoa God Yahweh an lissen wat he
Deu 6.20: Bumbye, wen yoa kids aks you, ‘Wat all dese rules mean dat oua
Deu 7.4: Az cuz if you do dat, bumbye dose peopos goin make yoa kids no stay tight wit me,
Deu 8.16: an test you guys fo find out how you guys goin ack, so bumbye he can make eryting come good fo you guys.
Deu 12.8: wateva dey like today, but you guys no goin make lidat bumbye.
Deu 12.20: God Yahweh wen make promise fo give you guys mo big land bumbye.
Deu 13.1: somebody dat say dey can dream fo tell you wat goin happen bumbye, take care!
Deu 17.14: dat yoa God Yahweh stay give you, fo take ova an live dea, bumbye you guys goin tink, ‘We like get one king fo stay in
Deu 18.16: Bumbye we goin mahke!
Deu 19.8: Bumbye, yoa God Yahweh goin give you guys mo plenny land, jalike
Deu 20.5: Dey can go home, cuz if dey mahke bumbye wen dey stay fighting, den some odda guy goin start fo
Deu 20.8: an donno how fo make up his mind, he can go home, cuz bumbye his brudda guys goin lose fight jalike him.
Deu 20.18: If you no wipe um out lidat, bumbye dey goin teach you guys fo do same kine real pilau kine
Deu 26.5: Bumbye dey come one importan nation, wit plenny peopo, an dey
Deu 28.63: come good fo you guys, an make you guys come plenny peopo, bumbye he goin come good inside wen he goin wipe you guys out.
Deu 30.6: Yahweh goin make you and da peopo dat going come from you bumbye, an like come his peopo, jalike he goin put one mark on
head: Da Israel Peopo Goin Go Agains Yahweh Bumbye
Rut 1.11: get mo baby boys dat goin come big an den come yoa husbans bumbye?
Rut 2.22: You go some odda field, bumbye da guys make you any kine, but wit Boaz, nobody goin bodda
Rut 4.12: Yahweh give you kids Wit dis young wahine, So dat yoa line bumbye goin be Jalike da line dat wen come From oua ancesta guy
1Ki 2.4: me befo time, ‘Da king guys dat come born from yoa blood bumbye, dey gotta watch how dey ack.
1Ki 8.25: An cuz you wen make dat kine promise, I like you fo do bumbye Jalike you wen make promise fo do to my fadda David.
1Ki 8.31: Bumbye, jalike wen somebody do Someting bad to some odda guy.
1Ki 8.33: “An bumbye, yoa Israel peopo Goin go do bad kine stuff An go agains
1Ki 8.35: Bumbye, wen yoa peopo do bad kine stuff An go agains you, You
1Ki 8.37: Bumbye, no goin get food inside da land, O get real bad kine
1Ki 8.41: “An bumbye, goin get peopo from odda places, Dat not Israel kine
1Ki 8.44: Bumbye, yoa peopo goin go odda place Cuz dey gotta go fight wit
1Ki 8.46: Bumbye, dis peopo Goin go do bad kine stuff An go agains you.
1Ki 11.2: Cuz if you do dat, bumbye fo shua, dey goin make you hamajang an you goin start fo
1Ki 12.26: Cuz Jeroboam tink, “If I no do notting, bumbye da David ohana peopo from da Judah ohana, an dea king,
1Ki 12.27: Bumbye, dey goin tink fo take da Judah king, Rehoboam, fo be dea
1Ki 13.2: Dis wat Yahweh tell: ‘Bumbye one bebe boy goin born from da David ohana.
1Ki 13.25: Bumbye, some guys pass by dea.
1Ki 22.28: But Mikaiah tell da king, “Fo shua, if bumbye you come back an you okay, dat mean, Yahweh neva give me
2Ki 5.18: I like him fo let me go fo one ting I gotta do bumbye: Wen my boss da king go inside da temple fo da god Rimmon,
2Ki 8.12: Elisha tell, “Cuz I know fo shua, bumbye you goin do bad tings fo hurt da Israel peopo.
2Ki 11.12: a da Rules From God, so he no foget da deal wit Yahweh bumbye.
2Ki 13.14: Dis, da same sick goin make him mahke bumbye.
2Ki 17.17: Dey look fo sign bout wat goin happen bumbye, an try fo find out from dea gods wat goin happen.
2Ki 18.27: Bumbye, goin come mo bad, dat dey goin eat dea own kukae an drink
2Ki 21.6: an he do secret kine stuff fo find out wass goin happen bumbye.
2Ki 22.20: Az why bumbye, wen you mahke, dis wat I goin do: I goin let yoa peopo
Ezr 1.1: guy Jeremiah fo tell da Israel peopo, “I make dis promise: Bumbye da Babylon peopo goin take you guys away, but I goin bring
Ezr 4.21: Wen bumbye I tell um fo build, den dey can!
Neh 2.16: o da govmen guys, o da odda peopo dat goin do da work bumbye.
Est 9.27: dat come from dem, an all da odda peopos dat come Jews bumbye.
Isa 2.2: Isaiah, Amoz boy, bout da peopo inside Judah an Jerusalem: Bumbye, wen da world almos goin pau, God goin make da hill wea da
Isa 2.6: spirit from da mahke peopo Fo come tell um wat goin happen bumbye, Jalike da Filisha peopo stay do.
Isa 3.2: dat talk fo God, All da guys dat can tell wass goin happen bumbye, All da olda leadas, All da army captains, All da odda
Isa 7.14: neva yet sleep wit one guy, but she goin come hapai, an bumbye dat wahine goin born one boy.
Isa 8.18: names show Wat Yahweh, Da God Ova All Da Armies, goin do bumbye.
Isa 8.19: Aks dem fo tell you wat goin happen bumbye.
Isa 9.1: Bumbye, no goin be no mo hard time fo da peopo dat get dat kine
Isa 12.3: Bumbye, all you guys goin stay feel good inside, Cuz Yahweh get
Isa 14.3: Bumbye, Yahweh goin let you rest.
Isa 14.20: Bumbye, nobody goin talk bout yoa ohana line, Cuz all you Babylon
Isa 14.22: Bumbye, nobody goin even rememba Da name a da Babylon peopo.
Isa 16.4: Cuz bumbye, no goin get da guys dat bus up you guys inside yoa land.
Isa 16.12: Bumbye, no matta da Moab peopo go up Da sacrifice places fo dea
Isa 17.3: But bumbye, da ones dat still stay alive From da Aram peopo an da
head: Bumbye, God Goin Do Good Tings Fo Da Egypt, Assyria, An Israel
Isa 22.1: da place Wit mountains all aroun Wea can see wat goin come bumbye.
Isa 22.5: da place wit mountain all aroun Wea can see wat goin come bumbye.
Isa 22.25: Yahweh, Da God Ova All Da Armies, Dis wat he tell: “Bumbye, [even] Eliakim goin mess up, Jalike wen da stick dat dey
Isa 23.4: neva raise young guys o wahines Fo take ova oua business bumbye.
Isa 24.14: Bumbye, da peopo dat still stay inside da land, Dey goin yell
Isa 27.6: Bumbye, da Jacob ohana (Dass da Israel peopo), Dey goin come
Isa 29.2: Bumbye Ariel town goin be fo me, Jalike da kine town I like um fo
Isa 29.10: You guys dat can see wat goin come bumbye, Jalike he wen cova yoa head wit one cloth.
Isa 29.14: tell Dat undastan stuff, Nobody goin know wat dey know, bumbye.
Isa 30.8: Den da peopo goin know bumbye an foeva Wat I stay tell you now.
Isa 30.10: Dey tell da guys dat can see Wass goin come bumbye, jalike one dream, Fo no see stuff wen you dream!
Isa 31.2: Wen Yahweh tell someting, He no need change his mind bumbye.
Isa 33.17: Bumbye, yoa eye goin see da king, An he beautiful!
Isa 36.11: No talk in Hebrew, our language, cuz bumbye all dose peopo dat stay sitting ova dea on top da wall
Isa 36.17: Den bumbye, I goin come take you guys to one nodda land jalike yoa
Isa 37.7: Den bumbye, I goin make somebody kill um wit one sword, inside his
Isa 41.22: kine gods in front me Fo dem tell us guys wat goin come bumbye.
Isa 41.22: befo time, Fo us guys tink bout um An figga wat goin come bumbye cuz a dat.
Isa 41.23: tell us wat goin come lata, An tell us wat goin happen bumbye.
Isa 42.23: Who goin lissen good An den do someting bumbye?
Isa 44.7: An I like him tell me wat goin happen bumbye too.
Isa 44.12: But bumbye da guy come hungry An no stay strong no moa, he come weak.
Isa 44.25: Da guys dat try fo find out Wat goin happen bumbye, I show da peopo dat dey stupid.
Isa 45.11: Dis wat he tell: “Bout tings dat goin happen bumbye, You tink you can aks me bout my kids?’-”
Isa 47.7: But you neva tink bout all dis stuff, O wat goin happen bumbye Cuz a wat you stay do now!
Isa 47.11: Real bad stuff goin happen to you Babylon guys bumbye, But you no even goin know Wat kine magic goin stop um.
Isa 49.20: born ova dea, Afta da Babylon guys take away oua peopo, Bumbye you Jerusalem peopo goin hear dem, Talking plenny to each
Isa 50.11: Da ony ting you guys goin get from me, Is dis: bumbye wen you guys lay down, You goin suffa plenny!
Isa 51.12: But how come you scared a peopo Dat ony goin mahke bumbye?”
head: Bumbye God's Peopo Goin Come Awesome
Isa 54.15: Bumbye, if somebody attack you guys, Dat no goin be cuz a me.
Isa 55.10: Dass how da groun make seed Fo da farma guys plant bumbye, An get food fo da peopo eat.
Isa 55.12: Bumbye, wen you guys leave fo come back ova hea, You guys goin
Isa 57.3: spirit From da mahke peopo Fo come tell um wat goin happen bumbye, An dey fool aroun an take money!
Isa 61.7: Bumbye, you goin get two time da stuffs you get befo time.
Isa 61.7: Bumbye, yoa peopo goin yell cuz dey feel good inside.
Isa 65.11: pour wine wit spice In front da god fo wass goin happen bumbye!
Isa 65.12: I tell you guys wass goin happen bumbye!
Isa 66.11: Cuz bumbye, you guys goin be Jalike one bebe dat stay nurse at da
Dan 1.10: Bumbye he goin see you look mo worsa den all da odda guys yoa
Dan 2.9: fo bulai me bout dis dream, an trick me, cuz you tink dat bumbye I goin change my mind.
Dan 2.21: He change wass goin happen, Now an bumbye.
Dan 2.27: um fo make sacrifice, so dey can find out wass goin happen bumbye.”
Dan 2.28: you know awready, King Nebukadnezzar, an wat goin happen bumbye.
Dan 2.29: you stay lay dea, you start fo tink bout wat goin happen bumbye.
Dan 2.45: importan God wen let you, da king, know wat goin happen bumbye.
Dan 4.3: da peopo dat live today An ova all da peopo dat goin come bumbye.
Dan 4.7: kill um fo make sacrifice so can find out wass goin happen bumbye.
Dan 4.33: Bumbye his hair grow long, jalike da feathers from da eagle, an
Dan 4.34: da peopo dat live today An ova all da peopo dat goin come bumbye.
Dan 5.7: um fo make sacrifice, so dey can figga wass goin happen bumbye.
Dan 5.11: um fo make sacrifice, so dey can find out wass goin happen bumbye.
Dan 8.19: He tell, “I goin make you undastanwass goin happen bumbye, wen God show dat he stay real huhu an no take wat peopo
Dan 11.6: Bumbye, da Egypt king an da Syria king goin make deal fo help
Dan 11.19: But bumbye he goin come weak, so dat nobody goin worry bout him an no
Amo 5.15: Den, maybe Yahweh, da God Fo All Da Armies, Bumbye give chance to da litto bit peopo Dat goin stay alive
Amo 6.9: if get ten peopo dat stay inside one house, still yet bumbye dey all goin mahke.
Jon 1.16: make plenny serious kine promise, wat dey goin do fo him bumbye.
Jon 2.9: But me, I like make sacrifice fo you bumbye, An sing an tell you dat you da greates!
Jon 3.9: Nobody know if God goin change his mind bumbye.
Jon 3.9: show pity an change his mind so us guys no goin wipe out bumbye!
Mat 5.12: Dance an sing, cuz bumbye God goin have plenny good kine stuff fo you guys wea he
Mat 7.12: So, wateva you guys like peopo do to you guys bumbye, make lidat to dem, same ting, now.
Mat 8.18: Bumbye, Jesus wen see choke peopo aroun him.
Mat 9.15: Bumbye, da time goin come wen dey goin take away da guy dat
Mat 10.4: Judas Iscariot, dass da guy dat goin set up Jesus fo mahke bumbye.
Mat 10.25: Da guy learning goin feel good inside if bumbye he can come jalike his teacha, an da worka guy come jalike
Mat 10.41: cuz he talk fo God, God goin have plenny good kine stuff bumbye in da sky fo dem, jalike dey was God's talka guy too.
Mat 10.41: cuz he one good guy, God goin have plenny good kine stuff bumbye in da sky fo dem, jalike dey was one good guy too.
Mat 10.42: you guys fo shua, God goin have plenny good kine stuff bumbye in da sky fo him.
Mat 11.22: But I telling you guys now, bumbye goin be mo easy fo da Tyre an Sidon guys wen dey gotta
Mat 11.24: But I telling you guys, bumbye goin be mo easy fo da Sodom guys wen dey stand in front
Mat 12.20: small fire dat ready fo pio, he no goin put um out, Till bumbye he make everybody do how dey suppose to.
Mat 13.22: wit kukus, dass jalike one guy dat hear wat God say, but bumbye he worry bout all da kine stuff he need hea inside da
Mat 13.33: Bumbye da whole dough goin come mo big, cuz a da yeast.
Mat 15.5: mudda, he can say, “I no goin use um fo help you guys, cuz bumbye I goin give um to da temple.’
Mat 15.14: Bumbye da two blind guys goin fall down inside one hole.
Mat 15.17: dis: Wateva go inside da mout, go inside da stomach, an bumbye come out.
Mat 15.32: I no like send um away hungry, cuz bumbye dey pass out on da way home.
Mat 19.29: fadda an mudda, his kids, his land, cuz he know who me, bumbye dey goin get hundred times mo plenny, plus, dey goin live
Mat 19.30: Goin get plenny guys who make demself come first, but bumbye dey goin come last.
Mat 19.30: An get plenny guys who make demself come last, but bumbye dey goin come first.
Mat 20.21: She tell him, “Bumbye wen you come King, try let my two boys sit by you, one by
Mat 20.23: But fo sit by my right side an by my left side bumbye wen I come King, dass not mines fo say.”
Mat 22.44: Bumbye I goin make da peopo dat go agains you Go down in front
Mat 24.2: Bumbye no goin get one stone on top da odda ova hea.
Mat 24.3: Den bumbye, Jesus wen go Olive Ridge an sit down ova dea.
Mat 25.11: Bumbye, da odda girls wen come.
Mat 26.5: Dey say, “We no can do um wen get da Passova time, cuz bumbye da peopo goin make big noise an fight.
Mat 26.64: I even telling you guys, bumbye you guys goin see me, sitting down on top da spesho place
Mat 26.73: Den bumbye, da guys who was standing near Peter say, “Yeah!
Mrk 2.20: Bumbye, da time goin come wen dey goin take away da guy dat
Mrk 3.19: He da guy dat goin set up Jesus fo mahke bumbye.
Mrk 4.19: wit thorns, dass jalike wen one guy hear wat God say, but bumbye da guy worry bout all da stuffs he need hea inside dis
Mrk 4.22: Kay den, wateva you no undastan now, you goin undastan bumbye.
Mrk 7.11: he can say to dem, “I no goin use um fo help you guys, cuz bumbye I goin give um to God.’
Mrk 7.19: ting no go inside da heart, but go inside da stomach, an bumbye come out.
Mrk 8.3: Bumbye dey goin pass out on da way home.
Mrk 9.41: God wen send, garans God goin have plenny good kine stuff bumbye in da sky fo dem cuz dey wen do dat.
Mrk 10.30: stick wit me an da Good Stuff From God I stay telling you, bumbye dey goin get hundred times mo plenny even befo dey mahke.”
Mrk 10.30: Bumbye, in da time to come, dey goin live to da max foeva.
Mrk 10.31: get plenny peopo who like make demself come first, but bumbye dey goin come last.
Mrk 10.31: An get plenny peopo who like make demself come last, but bumbye dey goin come first.
Mrk 10.40: But fo sit by my right side an by my left side bumbye wen I come King, dass not mines fo say.”
Mrk 12.36: Bumbye I goin make da peopo dat go agains you Go down in front
Mrk 13.2: Bumbye no goin get one stone on top da odda ova hea.”
Mrk 14.2: “We no can do um wen get da spesho religious time, cuz bumbye da peopo goin make big noise an fight.
Mrk 14.62: Bumbye you guys goin see me, da Guy Dass Fo Real, sitting down on
Luk 3.20: An one ting mo worse, bumbye Herod goin throw John inside da prison.
Luk 5.35: But you know, bumbye da time goin come wen peopo goin take away dea friend.
Luk 6.16: guy, James' boy Judas, Judas Iscariot, da guy dat bumbye goin set Jesus up fo mahke.
Luk 6.23: Cuz bumbye God goin have plenny good kine stuff in da sky fo you
Luk 6.35: An bumbye, God goin have plenny good kine stuff bumbye in da sky fo
Luk 6.35: An bumbye, God goin have plenny good kine stuff bumbye in da sky fo you guys cuz a dat.
Luk 8.17: Cuz everyting dat stay hiding, bumbye God goin show um, an everyting dass hard fo undastan he
Luk 10.14: Bumbye goin be mo easy fo da peopo from Tyre an Sidon towns wen
Luk 10.31: Bumbye one Jewish pries guy come dat same road.
Luk 12.1: Bumbye uku plenny peopo wen come togedda, dat dey even step on
Luk 13.21: Bumbye da whole bread come diffren cuz a da yeast.
Luk 13.35: I tell you guys, you no goin see me again till bumbye wen you guys say, ‘Dis da Guy dat come fo da Boss Up Dea
Luk 14.12: You do dat, an bumbye dey goin tell you fo come dea house, an dat goin pay you
Luk 14.14: Cuz dem guys no can pay you back bumbye.
Luk 14.17: Bumbye he send his worka guy fo tell da peopo, ‘Come on!
Luk 14.22: Bumbye da worka guy come an say, ‘We wen do wat you wen say, an
Luk 15.19: Let me work fo you fo pay, so den bumbye I pay you back.
Luk 16.9: Den bumbye, wen da time come dat da money an everyting goin pau, God
Luk 16.13: Bumbye he goin hate one boss an love da odda boss.”
Luk 16.22: Bumbye da begga guy wen mahke an da angel guys carry him by
Luk 18.30: fo God da King, he goin get plenny mo now in dis time, an bumbye he goin get da real kine life dat stay to da max foeva.”
Luk 20.14: He da guy goin own da farm bumbye.’
Luk 20.33: Bumbye, wen da time come wen all da peopo dat wen mahke goin come
Luk 20.43: Bumbye I goin make da peopo dat go agains you Go down in front
Luk 21.6: Bumbye no goin get one stone on top da odda.
Luk 22.14: wen sit down at da table wit da guys he goin send all ova bumbye.
Luk 22.58: Bumbye one guy spock Peter an he say, “You one a dem too!
Jhn 1.15: He tell, “Dis da Guy I wen talk bout wen I wen say, ‘Bumbye one Guy goin show up, an dat Guy mo importan den me, cuz
Jhn 1.30: Dis da guy I wen talk bout wen I wen say, ‘Bumbye one guy goin show up afta me, but he stay mo importan den
Jhn 2.3: Bumbye no mo wine.
Jhn 2.22: So den, bumbye, wen Jesus mahke an come back alive, his guys wen rememba
Jhn 4.13: Jesus say, “Whoeva drink dis water, bumbye dey goin come thirsty again.
Jhn 5.14: Bumbye Jesus wen find da guy inside da temple yard.”
Jhn 6.27: No go work ony fo da kine food dat bumbye come no good.
Jhn 6.58: da manna kine bread dat yoa ancesta guys wen eat, an bumbye dey wen mahke.
Jhn 6.62: Eh, wat if bumbye you guys see me, da Guy Dass Fo Real, going back up dea,
Jhn 7.39: Jesus say dat bout God's Spirit, cuz bumbye da peopo who trus Jesus goin get God's Spirit.
Jhn 8.28: Jesus tell dem, “Bumbye you guys goin put me, da Guy Dass Fo Real, up high.
Jhn 9.4: Bumbye nite time come, an den nobody can work.
Jhn 9.39: Bumbye da guys dat no can see, goin see, an da guys dat can see
Jhn 11.24: Marta tell him, “I know dat he goin come back alive, bumbye wen all da mahke guys goin come back alive, an dis world
Jhn 13.7: tell him, “You no undastan how come I doing dis now, but bumbye you goin undastan um.
head: Bumbye Peter Goin Say He Donno Jesus
Jhn 13.36: tell him, “Da place I going, you no can go dea now, but bumbye you going dea.
Jhn 14.26: My Fadda, bumbye he goin send you guys his Good an Spesho Spirit fo kokua
Jhn 16.1: “I wen tell you guys dis stuff awready, cuz no good bumbye you guys no stick wit me no moa.
Jhn 16.13: An he goin tell you guys bout da stuff dat goin happen bumbye.
Jhn 16.22: wit you guys: Now, you guys stay sad an crying inside, but bumbye I goin see you guys again, an den you guys goin stay good
Jhn 18.28: dey neva go inside da Rome guys place, cuz if dey do dat, bumbye dey no can eat da spesho food fo da Passova cuz jalike dey
Jhn 21.18: Bumbye, you goin come one old guy.
Jhn 21.19: (Jesus wen talk lidat fo tell Peter wat goin happen bumbye, how Peter goin mahke fo show how awesome God stay.
Act 2.30: dat wen talk fo God, an wen know dat God wen promise dis: ‘Bumbye I goin make one from yoa ohana king jalike you.’
Act 2.35: Bumbye I goin make da peopo dat go agains you Go down in front
Act 3.25: wen tell Abraham, ‘All da diffren peopos all ova da world, bumbye wen dey tink bout da peopos dat come from you, dey goin
Act 7.5: But God wen promise him dat his ohana goin own dis land bumbye; no matta Abraham neva have kids dat time.
Act 7.15: Bumbye he wen mahke, an our ancesta guys, dey wen mahke too.
Act 7.45: Den bumbye Joshua wen bring dem inside dis land.
Act 16.16: charge a her dat help her tell da stuffs dat goin happen bumbye.
Act 19.4: He tell dem fo trus da Guy dat goin come bumbye, Jesus.”
Act 19.27: But dese guys, bumbye dey goin wipe her out!
Act 24.26: An he wen tink dat bumbye if he wait, Paul goin give um some money.
Act 25.13: Bumbye King Agrippa an Queen Bernice wen come to Cesarea fo give
Act 27.10: I can see dat bumbye we goin get rough time.
Rom 1.2: Dat time, God wen promise um dat bumbye he goin tell peopo da Good Kine Stuff bout his Boy.
Rom 1.12: Dis, az wat I mean: Bumbye wen I go stay wit you guys, I like you guys give me good
Rom 1.23: wit da God who everytime awesome an no goin come poho bumbye.”
Rom 1.23: wit one idol kine god dat look jalike one guy, no matta bumbye he goin come poho.
Rom 2.5: Bumbye God da Judge goin tell who wen do da bad kine stuff, an
Rom 2.16: Dass how goin be bumbye wen God goin make Jesus Christ da Judge fo da secret stuff
Rom 3.19: Bumbye everybody all ova da world gotta go in front God da Judge,
Rom 4.11: Bumbye Abraham wen get da cut skin mark.
Rom 4.13: Abraham an da peopo dat goin come from him afta, dat bumbye dey goin own da whole world.
Rom 5.2: We feel good inside cuz we stay shua dat bumbye God goin make us come awesome jalike him.
Rom 5.4: Wen we mo solid, den we stay shua dat bumbye God goin do plenny fo us.
Rom 5.7: If get one guy dat everytime get good heart, maybe bumbye somebody go mahke fo help dat kine guy.
Rom 5.14: he jalike one picha fo show Jesus, da One dat goin show up bumbye.
Rom 6.1: dat goin make God do some mo plenny good kine stuffs fo us bumbye.
Rom 7.9: Den bumbye, I wen find out dat God wen say dat get tings I not
Rom 8.17: ting: us guys gotta suffa jalike Christ wen suffa, so den bumbye, God make us come awesome jalike he wen make Christ come
head: Bumbye God Goin Make Us Come Awesome
Rom 8.18: Cuz da awesome stuff God goin show us bumbye, dat goin be unreals!
Rom 8.20: Not suppose to be lidat, an God know fo shua dat bumbye he goin make all dat stuff come okay one mo time.
Rom 8.21: But bumbye, God goin do awesome tings fo get um outa dat, so dey can
Rom 8.24: bad kine stuff, he wen make us know fo shua wat he goin do bumbye.
Rom 8.38: agains us, no matta wateva stay happen now o goin happen bumbye, no matta get guys wit power up dea inside da sky, o down
Rom 9.26: Dass da same place wea da God dat stay alive goin tell um bumbye, ‘You guys, you my kids now!’-”
Rom 11.12: Kay den -- bumbye, all da Jewish peopo goin come strait wit God, an den,
Rom 11.15: Bumbye, wen God take back his own peopo, goin be jalike dey was
Rom 11.25: Bumbye wen all da peopo dat not Jews goin trus God, den da Jewish
Rom 11.26: tink diffren kine, Dem guys, dey ack jalike God no matta, Bumbye, dey no goin tink lidat no moa.
Rom 12.12: good inside to da max, cuz you know wat God goin do fo you bumbye.
Rom 14.10: Eh, bumbye all us guys gotta go in front God da Judge, fo him fo
Rom 15.4: Den we goin know fo shua dat bumbye God goin do plenny good tings fo us.”
Rom 15.12: boy King David, Goin get one nodda Guy dass goin come bumbye.”
Rom 15.12: Dey know dat he goin come bumbye, An dat dey goin trus him cuz dey know who him.
Rom 15.13: An da God dat make you guys stay shua bout wat goin happen bumbye, he goin do everyting good kine.”
Rom 15.13: you guys mo strong fo wait fo wat God goin do fo you guys bumbye.
1Co 2.7: from da start he wen figga he goin let us guys know um, so bumbye we goin come awesome.)
1Co 3.13: Bumbye, everybody goin know wat kine stuff dem peopo wen do, if
1Co 3.14: afta da fire, God goin give dat guy plenny good kine stuff bumbye in da sky.
1Co 3.17: Bumbye God goin mess you up too!
1Co 6.2: You guys ack like you donno dat bumbye, da peopo dat stay spesho fo God goin be da judge fo all
1Co 8.9: If bumbye one brudda o one sista dat no stay strong inside see you
1Co 9.10: But dey know, bumbye dey goin get dea share.
1Co 11.32: get punish an wipe out wit all da peopo inside da world, bumbye.
1Co 11.34: An all da odda tings you guys wen aks bout, bumbye I goin tell you guys how fo make um wen I come dea.
1Co 13.7: You know everyting goin come okay bumbye.
1Co 13.8: Da guys dat talk fo God, bumbye no need fo da tings dey say.
1Co 13.8: Wen peopo talk diffren kine, bumbye nobody goin talk lidat.
1Co 13.8: Da stuff da smart guys know, no matta, bumbye no need.
1Co 13.10: Bumbye, goin come da time wen everyting stay perfeck.
1Co 13.12: But bumbye, goin be clear.
1Co 13.12: But bumbye, I goin undastan everyting, jalike God undastan everyting
1Co 13.13: can trus God, an we can know everyting goin come out okay bumbye, an we get love an aloha.
1Co 15.20: an goin get plenny mo mahke peopo dat goin come back alive bumbye, same ting.
1Co 15.23: Bumbye, wen Christ come back hea, his peopo goin come back alive
1Co 15.28: But bumbye, afta God's Boy come da boss fo everyting fo real kine,
1Co 15.35: somebody goin aks, “How da mahke guys goin come back alive bumbye?
1Co 15.49: Bumbye, we goin come jalike da Christ guy dat come from da sky,
1Co 15.52: Goin happen bumbye, wen time fo blow da last trumpet.
1Co 15.53: stuff dat goin come rotten, gotta come diffren kine, so bumbye no come rotten one mo time.
1Co 16.12: Bumbye wen he can, he going.
2Co 1.13: stuff you guys undastan litto bit awready, I stay shua dat bumbye you guys goin undastan um mo betta.
2Co 1.22: Spirit in charge a us guys, fo show wat he goin do fo us bumbye.
2Co 2.16: dat make dem tink bout how dey goin be cut off from God bumbye.
2Co 4.11: give us real kine life, no matta our bodies goin mahke bumbye.
2Co 7.11: you guys wen do, an wen come all scared, cuz you tinking bumbye you goin do same ting one mo time.
2Co 8.14: Bumbye dey goin get plenny money, an dey goin kokua you guys.
2Co 11.15: Bumbye God goin pay dem back fo da bad kine stuff dey wen do.
Gal 6.9: Cuz bumbye we goin get wat we work fo, if we no give up.
Eph 1.14: Bumbye God goin cut loose his kids from all da power dat da bad
Eph 1.18: mo betta da good kine stuff you wen promise fo do fo dem bumbye.
Eph 1.21: goin be da mos importan leada inside da time dat goin come bumbye.
Eph 2.6: give us our own place, an he goin make us guys come kings bumbye wit Jesus up dea inside da sky, cuz we stay tight wit his
Eph 2.12: make one promise dat he goin make one deal fo his peopo bumbye, dat deal no was fo you guys.
Eph 2.12: neva stay shua dat someting good goin happen to you guys bumbye.
Eph 4.13: Den bumbye we all goin trus Christ togedda da same way.
Eph 4.30: dat show proof dat you guys God's peopo, an dat show dat bumbye he goin cut loose you guys from da power dat da bad kine
Php 1.19: know, I jus goin stay good inside lidat, cuz I know dis: bumbye God goin get me outa all dis stuff.
Php 1.26: Bumbye, I goin go back by you guys one mo time.
Php 2.16: Dat goin make me so proud a you guys bumbye wen Jesus goin come back!
Php 3.11: So den if can, I figga, bumbye afta I mahke, God goin let me come back alive.
Php 3.13: I going fo broke fo da stuff dat goin happen bumbye.
Php 3.19: Dem guys, bumbye dey goin wipe out.
Col 2.17: kine stuff jalike one shadow ony fo show wat goin happen bumbye, but Christ, he da One dass fo real.
Col 2.22: But den, all dat bumbye goin poho, same time dey doing um.”
Col 3.21: faddas an muddas, no scold yoa kids till dey get huhu, cuz bumbye dey goin give up.
Col 3.24: Cuz you guys know dat bumbye you guys goin get da good tings da Boss goin give his
Col 3.25: dat do someting wrong to somebody, goin come back to him bumbye.
1Th 3.5: Den bumbye all da kine hard work we wen do, was wase time.
1Th 4.13: da odda peopo feel dat no stay shua bout wat God goin do bumbye.
1Th 5.9: God, he neva put us guys hea jus so he can punish us guys bumbye.
2Th 1.6: peopo dat make you guys suffa now, God goin make dem suffa bumbye.
2Th 1.7: All dat goin happen bumbye, wen God let peopo see da Boss Jesus coming from up dea in
2Th 2.1: dat our Boss Jesus, God's Spesho Guy, he goin come back bumbye.
2Th 3.14: Bumbye he goin come shame.
1Ti 1.16: I jalike da numba one picha fo da peopo dat bumbye goin trus Jesus, an get da real kine life dat stay to da
1Ti 1.20: So dat bumbye dey can learn fo no talk stink bout God.
1Ti 3.6: he trus God long time, so den he no goin get big head bumbye.
1Ti 4.1: God's Spirit say strait out dat bumbye befo da world pau some peopo no goin trus any mo da tings
1Ti 4.8: hea inside dis world, an fo da real kine life we goin get bumbye.
1Ti 5.11: Bumbye, dey goin turn away from Christ, an come wild fo marry one
1Ti 5.25: you goin do good kine stuff, an nobody goin see um, but bumbye dey goin see um.
1Ti 6.19: An dat way, dey goin be ready fo wat God like give um bumbye.
2Ti 1.18: Bumbye wen da Boss come back, I like him do plenny good tings fo
2Ti 4.14: Da Boss goin pay him back bumbye, jalike he wen do to me.
Tit 1.2: trus God, an we can know da trut, cuz we know fo shua dat bumbye God goin give us da real kine life dat stay to da max
Tit 3.12: Bumbye wen I send Artemas o Tykicus by you guys, den try hard fo
Heb 1.13: Bumbye I goin make da peopo dat go agains you Go down in front
Heb 3.5: Dat wen show da peopo wat God was goin talk bout bumbye.
Heb 3.6: talk bout da good kine stuffs we stay waiting fo God fo do bumbye.
Heb 3.17: Az was da peopo dat wen go do bad kine stuff, an bumbye dey wen all mahke in da boonies, an dea bodies wen stay
Heb 4.8: Cuz if Joshua wen give dem rest, den God no need fo talk bumbye bout one nodda kine day fo get rest.”
Heb 6.8: Bumbye God goin say, “Wipe um out an burn um!
Heb 6.12: Mo betta you guys make jalike da peopo dat bumbye goin get all da stuffs God wen promise his kids, cuz dey
Heb 6.18: take da good kine stuff God wen promise he goin give us bumbye.
Heb 6.19: Wen we trus God an we know he goin do good stuff fo us bumbye, dat make us stay strong an solid inside, jalike wen da
Heb 7.8: Dose guys, dey goin mahke bumbye.
Heb 8.10: ‘Dis da deal I goin make bumbye Wit da Israel ohana peopo.’
Heb 10.1: jalike one good picha a da good kine tings dat goin happen bumbye.
Heb 10.13: From dat time Christ stay waiting fo da time wen bumbye God goin make all da peopo dat go agains Christ go down in
Heb 10.16: dis: “Da Boss say, ‘Afta dat time, dis da deal I goin make bumbye fo dem guys.
Heb 10.23: We shua dat God goin do good kine stuff fo us bumbye.
Heb 10.36: you guys do everyting dat God like you guys fo do, den bumbye you guys goin get da stuff he wen promise.
Heb 11.1: Wen we trus God, we know dat God goin do dat stuff bumbye, no matta we no see um right now.
Heb 11.8: God wen tell him fo go one place dat goin come his land bumbye.
Heb 11.9: ova dea, cuz God wen make promise fo give him dat land bumbye.
Heb 11.13: get da stuff God wen promise, dey know dat dey goin get um bumbye.
Heb 11.20: Wen he say dat, he talking bout da tings dat goin happen bumbye.
Heb 11.22: plenny bout da time wen da Israel peopo goin go outa Egypt bumbye.
Heb 11.26: come shame cuz he stay trus da Spesho Guy God Goin Send bumbye, den get all da rich kine stuffs dat get inside Egypt.
Heb 11.35: Cuz dey know dey goin get one mo betta life bumbye -- dey goin come back alive afta dey mahke.
Heb 12.2: He do dat cuz he know dat bumbye he goin stay real good inside.
Heb 12.11: But bumbye all dat stuff goin make us come mo strong fo do da right
Heb 12.13: Jalike if you no can walk good, you take care, an bumbye yet you goin come good.”
Heb 12.16: wen born first, so he get da right fo get da bestes stuff bumbye wen his fadda mahke.
Heb 12.17: An you guys rememba dat bumbye, wen Esau like his fadda give him da right fo be da leada
Heb 13.14: But we like wait fo see da big town dat goin get bumbye.
Jas 3.18: Cuz a dem, bumbye da odda guys goin do da right kine stuff dat God like.
Jas 3.18: First, da farma guy plant da seeds, den bumbye, he goin get food from da plants.
Jas 5.1: Cuz bumbye, you goin suffa plenny fo shua.
Jas 5.9: Bumbye Jesus da Judge goin check you guys out.
Jas 5.11: An bumbye da Boss wen make everyting good.
Jas 5.12: O if not, bumbye God da Judge goin punish you.
Jas 5.18: An dey wen plant seed, an bumbye, had plant come up outa da groun.
1Pe 1.3: stay trus Christ, cuz we know fo shua he goin take care us bumbye.
1Pe 1.7: Cuz bumbye wen Jesus Christ come back, da peopo goin tell how awesome
1Pe 1.12: kine stuff dey talking bout, no goin happen fo dem, but bumbye goin happen fo you guys.
1Pe 4.5: Bumbye dey goin stand in front God da Judge an tell him how come
1Pe 4.13: Den bumbye you goin come plenny good inside wen everybody see how
1Pe 5.1: I was dea wen Christ wen suffa, an I goin stay by God too bumbye wen everybody see how awesome he stay.
1Pe 5.6: Den bumbye, wen God like, he goin show dat he tink you guys stay
2Pe 1.15: But I goin go all out, so bumbye wen I go mahke, you guys still goin tink bout dis stuff
2Pe 3.7: He let um stay right now, but he goin burn um up bumbye, wen da time come.
1Jn 3.2: God neva show us yet wat kine we goin be bumbye.
Rev 1.19: da tings dat stay happen now, an da tings dat goin happen bumbye.
Rev 4.1: I show you wass gotta happen bumbye.
Rev 9.12: Bumbye goin get two mo times dey goin suffa.’
Rev 22.17: Bumbye da peopo dat stay spesho fo God goin come togedda wit me,