Neh 9.4: from da Levi ohana -- Jeshua, Bani, Kadmiel, Shebaniah, Bunni, Sherebiah, da odda Bani, an Kenani -- stay stand on top
Neh 10.15: da peopo: Parosh, Pahat-Moab, Elam, Zattu, da odda Bani, Bunni, Azgad, Bebai, Adonijah, Bigvai, Adin, Ater, Hezekiah,
Neh 11.15: Shemaiah Hasshub boy, wit ancestas Azrikam, Hashabiah, an Bunni.