Gen 19.24: Den Yahweh wen make burning sulphur come down outa da sky wea he stay.
Exo 3.2: Had fire burning all ova inside da bush, but da bush no burn up!
Exo 19.18: plenny smoke, cuz Yahweh wen come down from inside dea, burning jalike fire.
Exo 24.17: see is one fire on top a da mountain dat look jalike stay burning eryting.
Exo 40.38: All da Israel peopo can see da fire burning dea.
Lev 1.9: put da pieces, da head, an da fat, on top da wood dat stay burning on top da altar.
Lev 1.13: da pieces, an da head, an da fat, on top da wood dat stay burning on top da altar.
Lev 3.5: on top da odda burn up kine sacrifice dey get on top da burning wood.
Lev 16.12: He goin take one bowl full a da burning coals from da altar in front me an two hands full a da
Lev 16.13: Da pries guy goin put da incense on top da burning coals in front me, Yahweh, so da smoke from da incense
Deu 4.11: down side a da mountain, an all dat time da mountain stay burning wit fire an go all da way up to da sky.
Deu 9.15: “So I turn aroun an go down da mountain wen still yet stay burning.
Isa 5.24: up da junks from da wheat, An da dry grass no mo wen stay burning.
Isa 30.6: no see um an come out bite you An make you feel jalike you burning up.
Isa 30.27: He stay real huhu, Jalike he burning, An plenny smoke coming outa him!
Isa 30.33: Somebody wen make da burning place Real deep an real wide.
Isa 34.9: Da whole land goin come jalike burning tar.
Isa 50.11: Go walk in da light from da fire you guys wen make An da burning arrows you wen light.”
Dan 7.9: His throne, jalike was burning, An da wheels undaneat jalike burning too.
Dan 7.9: throne, jalike was burning, An da wheels undaneat jalike burning too.
Dan 7.10: wea he sit, Can see one fire dat look like one river stay burning, Going out from in front him.
Dan 10.6: look like da lightning, his eyes jalike torches dat stay burning, his arms an feets shine like bronze metal afta peopo
Mal 4.1: kine stuff from da wheat Dat peopo burn up inside one hot burning oven!
Mat 18.8: hand an da leg, an dey throw you inside da fire dat stay burning foeva.
Mrk 12.26: guys neva read inside da Bible wat Moses wen write bout da burning bush?
Luk 20.37: Now, long time ago, wen Moses wen spock one bush dat stay burning, he wen talk to God ova dea.
Act 7.30: one angel guy wen come by Moses inside one bush dat stay burning in da boonies near da mountain name Sinai.
Eph 6.16: you guys trus God, dass jalike one shield fo kill all da burning arrows da Bad Guy send fo mess you up, no matta wat
Heb 12.18: Dey wen come by Mount Sinai dat wen have burning fire an storm on top, an was real black an dark all aroun.
Jas 3.6: Cuz wat we say can make everyting come jalike get da fire burning you up inside.
2Pe 3.10: an da sun an moon an stars up dea inside da sky goin come burning hot an go “Poom!
2Pe 3.12: sky goin burn up, an all da tings inside da sky goin come burning hot an melt.
Rev 8.4: Da smoke from da incense dat stay burning, wen go up to God from da pan dat da angel guy stay hold.
Rev 8.8: Den someting dat wen look jalike one big mountain dat stay burning wen fall down inside da sea.
Rev 8.10: An one big star dat stay burning jalike one torch, wen fall down from da sky on top thirty
Rev 14.10: He goin make dose peopo suffa real bad from da burning sulfur, in front God's spesho angel guys an God's Baby
Rev 20.14: a da place wea da mahke guys go, inside da lake dat stay burning.
Rev 20.15: God's Kine Life, God wen throw um inside da lake dat stay burning.
Rev 21.8: dat bulai, dey goin go inside da sulfur lake dat stay burning.