Gen 43.11: make present fo da main man -- litto bit sap from da kine bush dass good fo medicine, an litto bit honey, an da kine sap
Gen 43.11: da tragacanth root, an sap dat smell nice from da ladanum bush, an pistachio nut, an almond nut.
head: Da Bush Dat No Burn Up
Exo 3.2: Da angel guy look jalike fire coming outa da middle a one bush.)
Exo 3.2: Had fire burning all ova inside da bush, but da bush no burn up!
Exo 3.2: Had fire burning all ova inside da bush, but da bush no burn up!
Exo 3.3: How come da bush no burn up?”
Exo 3.4: God call Moses from inside da bush, “Hui!”
Exo 3.12: An dis bush you see right now, dat stay burn, dass da proof fo you,
Exo 22.6: “If get one fire, an da fire go burn da thorn bush fence, an burn some odda guy field, o da wheat dat ready
Exo 30.34: Put um togedda wit da pure sap from da frankincense bush.
Deu 33.16: An eryting inside um, An da tings dat da One inside da bush dat wen burn Give cuz he like you guys.”
2Ki 14.9: Amaziah, da Judah king: “You, you jalike one small thorn bush on top da Lebanon mountains, dat send one message to one
2Ki 14.9: da Lebanon mountains come by dea, an smash down da thorn bush.”
Isa 7.24: dea, dey goin take bow an arrow fo hunt, cuz ony get kuku bush all ova da place, ova dea.
Isa 32.13: Cry fo my peopo's land Dat ony get thorns an thorn bush growing!
Isa 33.12: An jalike wen you cut down plenny thorn bush An dey burn real fast.
Isa 34.13: Dea palaces goin get thorn bush grow all ova da place.
Isa 55.13: Goin get pine tree Wea befo time get ony thorn bush, An flowa bush, Wea befo time get ony thistle.
Isa 55.13: get pine tree Wea befo time get ony thorn bush, An flowa bush, Wea befo time get ony thistle.
Jon 4.7: Da army worm wen go afta da bush an make um come all poho.
Mrk 12.26: read inside da Bible wat Moses wen write bout da burning bush?
Luk 13.19: Da small seed grow up, an come one big bush, an da birds come down outa da sky an make house inside da
Luk 20.37: Now, long time ago, wen Moses wen spock one bush dat stay burning, he wen talk to God ova dea.
Act 7.30: forty years, one angel guy wen come by Moses inside one bush dat stay burning in da boonies near da mountain name
Act 7.35: in, cuz da angel messenja guy dat Moses wen see inside da bush wen help him fo know dat he da one God wen pick.