Gen 2.5: make da world an da sky, All ova da world, neva even have bushes inside da fields.
Gen 21.15: da goat skin, she leave da boy unda da shade a one a da bushes dea.
Gen 22.13: one big sheep, boy kine, dat get da horn stuck inside da bushes an no can get out.”
Gen 22.13: Abraham go pull da sheep outa da bushes, an take him to da altar.
Isa 5.6: Plenny kuku, an bushes goin grow dea.
Isa 7.19: da cracks inside big stone, inside places wea get kuku bushes, an all ova da pukas wea get watta.
Mat 13.7: Odda seed, dey fall down inside da kine bushes wit kukus.
Mat 13.7: Da bushes wen grow.
Mat 13.22: Da seed dat fall down inside da kine bushes wit kukus, dass jalike one guy dat hear wat God say, but
Mat 13.22: no can do da right tings, jalike one plant inside da kine bushes wit kukus dat no can give wheat.
Mrk 4.7: Odda seed, dey fall down inside da kine bushes wit thorns.
Mrk 4.7: Da bushes grow up, an choke um, so no mo wheat.
Mrk 4.18: “Da seed dat fall down inside da kine bushes wit thorns, dass jalike wen one guy hear wat God say, but
Mrk 4.19: wheat plant dat no can give wheat, growing inside da kine bushes wit thorns.
Luk 8.7: Odda seeds wen fall down inside da kine bushes wit kuku.
Luk 8.7: Da seeds an da bushes grow up togedda, an da bushes wit kuku choke um.
Luk 8.7: Da seeds an da bushes grow up togedda, an da bushes wit kuku choke um.
Luk 8.14: Da seeds dat fall down inside da bushes wit kuku, dass da peopo dat hear, but den dey worry
Luk 8.14: jalike da seeds dat no mo wheat cuz dey stay inside da bushes wit kuku.
Heb 6.8: But if dat groun grow ony da kine bushes wit kukus an junk stuff, dat land no good!