Gen 1.31: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Gen 2.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea)
Gen 3.24: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 4.26: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 5.32: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 6.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Gen 7.24: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 8.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 9.29: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 10.32: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 11.32: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 12.20: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 13.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 14.24: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 15.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 16.16: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 17.12: No matta da fadda mudda guys wen born fo yoa ohana, o you buy slave peopo dat not from yoa ohana, gotta cut skin dem
Gen 17.23: Ishmael, an all da slave guys fo his ohana, da ones he wen buy an da ones dat wen born dea, fo come togedda.”
Gen 17.27: da ones dat wen born fo his ohana, an da ones dat he wen buy from peopo from odda place.
Gen 17.27: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 18.33: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 19.38: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Gen 20.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 21.34: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Gen 22.24: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 23.11: No need fo you buy dat land.
Gen 23.18: dea -- da whole land wen come Abraham's land dat he wen buy.”
Gen 23.20: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 24.67: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 25.10: side, nea to Mamre town, inside da land dat Abraham wen buy from Efron, Zohar boy, da Het guy.
Gen 25.34: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 26.35: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 27.46: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 28.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 29.35: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Gen 30.43: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 31.55: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 32.32: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 33.19: Dat land wea Jacob put up da tent, he wen buy um from da Hamor ohana.
Gen 33.20: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 34.31: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 35.29: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 36.43: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 37.28: Dat time, da Ishmael ohana guys from Midian side dat buy an sell stuffs go by dem.”
Gen 37.36: Afta dey get dea, dey sell Joseph to Potifar, an he wen buy um.
Gen 37.36: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 38.30: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 39.2: Joseph stay Potifar house, da Egypt guy, cuz Potifar wen buy him.
Gen 39.23: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 40.23: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 41.57: peopo from all ova da odda lands dat wen go Egypt side fo buy food from Joseph, cuz all ova, no can grow food notting,
Gen 41.57: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
head: Joseph Brudda Guys Go Egypt Fo Buy Wheat
Gen 42.1: Jacob find out dat get wheat fo buy, Egypt side.
Gen 42.2: I stay hear, get wheat fo buy, Egypt side.
Gen 42.2: Buy food fo all us, so we can stay alive an no mahke.
Gen 42.3: So ten a Joseph olda brudda guys wen go Egypt side fo buy wheat.
Gen 42.5: Dass how da Israel boys wen go Egypt side fo buy food, jalike plenny odda peopo, cuz no mo notting fo eat
Gen 42.7: Dey tell, “Us come from Canaan side, fo buy food.
Gen 42.10: We wen come hea ony fo buy food.”
Gen 42.19: Take da food you wen buy fo yoa ohana guys dat stay hungry.
Gen 42.26: Den da brudda guys put da wheat dey wen buy on top dea donkeys, an go home from dea.
Gen 42.38: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 43.2: Buy litto bit food fo us.
Gen 43.4: fo let oua brudda go wit us guys, den we goin go Egypt an buy food fo you.
Gen 43.20: Befo time, us guys wen come hea fo buy food.
Gen 43.34: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 44.25: Buy litto bit mo food fo all us guys.
Gen 44.34: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 45.28: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 46.34: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 47.19: So, buy us guys an our land, an pay us wit food fo eat!
Gen 47.23: Den Joseph tell all da peopo, “So, now I wen buy all you guys fo Pharaoh, an all you guys farms too.
Gen 47.31: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Gen 48.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 49.30: Dass the land dat Abraham wen buy fo bury his peopo dea, from Efron da Het guy.
Gen 49.32: Az da land wit da cave inside dat our ancesta guy wen buy from da Het peopo.
Gen 49.33: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gen 50.13: Dass da same field dat Abraham wen buy from Efron da Het guy fo bury his peopo dea.
Gen 50.26: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 1.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 2.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 3.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 4.31: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 5.23: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 6.30: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 7.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 8.32: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 9.35: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 10.29: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 11.10: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 12.44: If get one slave guy dat somebody buy, an if you cut skin da slave guy, den az okay fo him eat
Exo 12.51: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 13.13: kill one bebe sheep fo make sacrifice, jalike you stay buy back da bebe donkey from God.
Exo 13.13: If you no buy back da bebe donkey, den you gotta broke da bebe donkey
Exo 13.14: Wat all dis ting mean, fo buy um back, fo make sacrifice?
Exo 13.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 14.31: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 15.27: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 16.36: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 17.16: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 18.27: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 19.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Exo 20.26: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 21.2: give da peopo so dey know wat right an wat wrong: Wen you buy one Hebrew guy fo be yoa slave, he gotta be yoa slave six
Exo 21.3: Wen you buy da slave guy, if he no mo wife, den wen he pau be yoa
Exo 21.3: Wen you buy one married guy, den wen he pau, him an his wife can go.
Exo 21.8: fo me,’ but den tink she no good, he gotta let her ohana buy her back.
Exo 21.8: can sell her to one guy from one nodda place, cuz he wen buy her fo himself, but den he no get respeck fo her no moa,
Exo 21.9: If he buy her fo his boy, den jalike she not one slave.
Exo 21.30: no kill him, da owna guy gotta pay wateva dey figga, fo buy back his life.
Exo 21.31: girl, get da same rule fo wat da cow owna guy gotta pay fo buy back his life.
Exo 21.36: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 22.31: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 23.33: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 24.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 25.40: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 26.37: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 27.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 28.43: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 29.46: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 30.38: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 31.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 32.35: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 33.23: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 34.35: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 35.35: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 36.38: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 37.29: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 38.31: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 39.43: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Exo 40.38: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Lev 1.17: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Lev 2.16: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Lev 3.17: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Lev 4.35: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Lev 5.7: da guy get blame fo do bad ting, but he no mo notting fo buy one bebe sheep, he gotta bring two doves o two young
Lev 5.11: “But if da guy no mo notting fo buy da two doves o two young pigeon, he gotta bring two quart
Lev 5.19: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Lev 6.30: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Lev 7.38: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Lev 8.36: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Lev 9.24: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Lev 10.20: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Lev 11.47: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Lev 12.8: If she no mo nuff money fo buy one bebe sheep, she can bring two doves o two young
Lev 12.8: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Lev 13.59: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Lev 14.21: “But if da guy no mo notting, an no can buy da animals, he gotta take one boy kine bebe sheep fo make
Lev 14.22: wit wheat, an two doves o two young pigeons, wateva he can buy, one fo da sacrifice cuz a da bad tings he wen do, an da
Lev 14.30: goin kill da doves o da young pigeons, wateva da guy can buy.
Lev 14.32: skin dat odda guys can catch, an da guy no mo notting fo buy da regula kine stuff fo make him so he can come in front
Lev 14.57: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Lev 15.33: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Lev 16.34: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Lev 17.16: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Lev 18.30: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Lev 19.20: dat goin marry anodda guy, an da guy she goin marry no buy her yet an no pay da owna yet so she not one slave no moa,
Lev 19.37: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Lev 20.27: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Lev 21.24: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Lev 22.11: But if one pries guy buy one slave wit silva, o if one slave wen born inside da
Lev 22.33: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Lev 23.44: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Lev 24.23: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Lev 25.10: dat erybody gotta give back da land an da peopo dey wen buy to da real ownas.
Lev 25.14: “If you guys sell land to one Jew, o buy land from dem, no try scam each odda.
Lev 25.15: If you guys goin buy land from one Jew, you gotta figga how much fo pay, from
Lev 25.24: gotta make shua dat whoeva wen sell dea land to you, can buy um back.
Lev 25.25: one guy dass da mos nea ohana to him, suppose to come fo buy back wat da odda guy wen sell, so da land still stay wit
Lev 25.26: But if one guy no mo ohana fo buy um back fo him, but den bumbye da guy make good, an can
Lev 25.26: um back fo him, but den bumbye da guy make good, an can buy um back, firs he gotta figga how much da crops worth from
Lev 25.27: Den he goin pay back da guy dat wen buy da land fo wateva he goin grow now till da Give Back Year.
Lev 25.28: But if da guy dat own da land befo time no mo nuff fo buy um back, den da guy dat wen buy da land can keep um till
Lev 25.28: befo time no mo nuff fo buy um back, den da guy dat wen buy da land can keep um till da spesho Year Fo Give Back.
Lev 25.28: Dat year, da guy dat wen buy um gotta give um back to da guy dat wen own um befo, so
Lev 25.29: one big town dat get wall aroun um, he get da right fo buy um back one year afta he wen sell um.
Lev 25.29: He can buy um back dat year.
Lev 25.30: If he no buy um back dat same year, da house inside da big town dat get
Lev 25.30: da big town dat get wall goin stay fo da guy dat wen buy um, an stay fo him an his ohana foeva.
Lev 25.31: Da guy dat wen sell um, o somebody from da guy ohana, can buy um back.
Lev 25.31: An da guy dat buy um, gotta give um back, da spesho Year Fo Give Back.
Lev 25.32: ohana get, da guys dat come from dat ohana get da right fo buy back any house dey wen sell.
Lev 25.33: So da Levi ohana property, dey can buy um back.
Lev 25.44: You guys can buy slaves from dem.
Lev 25.45: You guys can buy da peopo dat live nea you fo short time too, an peopo from
Lev 25.48: o to da guy's ohana, da Jew still get da right fo somebody buy him back afta he wen sell himself.
Lev 25.48: One a his ohana guys can buy him back.
Lev 25.49: One uncle o one cousin, o odda ohana can buy him back.
Lev 25.49: O if da slave guy come rich, he can buy himself back.
Lev 25.50: Da Jew dat stay slave an da guy dat wen buy him da firs time, dey goin figga da time from da year he
Lev 25.50: Den da price fo buy him back goin be da same jalike dey goin pay one guy dat
Lev 25.51: da spesho Year Fo Give Back, he gotta pay mo plenny fo buy himself back, almos da same jalike da guy pay fo buy him.
Lev 25.51: fo buy himself back, almos da same jalike da guy pay fo buy him.
Lev 25.54: “Even if da ohana guy o he no can buy him back, da owna gotta let him an his kids go, wen da
Lev 25.55: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Lev 26.46: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Lev 27.13: If da guy goin like buy back da animal, he gotta pay twenty percent mo fo buy um
Lev 27.13: like buy back da animal, he gotta pay twenty percent mo fo buy um back.
Lev 27.15: somebody make dea house spesho fo me, Yahweh, an den like buy um back, dey gotta pay twenty percent mo.
Lev 27.18: da pries guy goin figga how plenny dey suppose to pay fo buy back da land, from how plenny years still stay till da nex
Lev 27.19: If da guy wen make da land spesho fo me, Yahweh, an like buy um back again, he gotta pay twenty percent moa, an da land
Lev 27.20: But if da one dat make his land spesho fo me an no like buy um back, o if he wen sell um to anodda guy, den he no can
Lev 27.20: um back, o if he wen sell um to anodda guy, den he no can buy um back eva.
Lev 27.21: Den no mo nobody can buy um, eva.
Lev 27.22: “If somebody make one field he wen buy spesho fo me, Yahweh, an da field az not part a his ohana
Lev 27.23: da pries guy goin figga how plenny da owna gotta pay fo buy back da land till da spesho Year Fo Give Back, an da guy
Lev 27.24: Give Back come, da land no goin go back fo da guy dat wen buy da land and make um spesho fo me.
Lev 27.25: Dey goin figga how plenny gotta pay fo buy back da land, da way da pries guys weigh da silva.
Lev 27.27: firs, da kine dey no can use fo make sacrifice, da guy can buy um back fo wat da pries guy figga, an pay twenty percent
Lev 27.27: If da guy no like buy um back, da pries guys can sell um fo wat dat kine animal
Lev 27.28: one guy, o one animal, o da ohana land, no can sell um o buy um back.
Lev 27.29: “No mo nobody can buy back somebody dat stay foeva ony fo me, Yahweh.
Lev 27.31: If somebody like buy back some a da ten percent a da wheat o barley o fruits he
Lev 27.33: two animals goin come spesho fo me, Yahweh, an nobody can buy um back.
Lev 27.34: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Deu 22.19: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 1.46: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 2.6: Us guys goin buy da food us guys eat and da watta us guys drink, an pay dem
Deu 2.28: Us guys like buy food an watta fo eat an drink, an us guys goin pay wit
Deu 2.29: live Ar town, dey wen let us guys pass thru dea land and buy food.
Deu 2.37: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 3.29: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea’
Deu 4.49: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 5.33: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 6.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 7.26: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 8.20: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 9.29: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 10.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 11.32: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 12.32: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 13.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 14.26: Use da silva fo buy wateva you like: cows, sheeps, wine o beer, o anyting you
Deu 14.29: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 15.23: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 16.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 17.20: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 18.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 19.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 20.20: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 21.23: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 22.30: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 23.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 24.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 25.19: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 26.19: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 27.26: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea’
Deu 28.68: But nobody goin like buy you guys.
Deu 28.68: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 29.29: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 30.20: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 31.30: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 32.52: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 33.29: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Deu 34.12: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rut 1.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rut 2.23: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rut 3.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rut 4.3: Boaz tell da guy dat get da right fo buy da ohana land an marry Rut, “Eh, you know dat piece land
Rut 4.4: tell you bout dat piece land, cuz you get da right fo buy um, if you like.
Rut 4.4: So, if you like buy um so dat da land stay wit da ohana, den buy um in front
Rut 4.4: if you like buy um so dat da land stay wit da ohana, den buy um in front all dese peopo dat stay hea, dese leada guys
Rut 4.4: den tell me in front all dis guys so I know, cuz I like buy um.
Rut 4.4: You get da main right fo buy um fo da ohana, but I get da right afta you, if you no
Rut 4.4: Da odda guy tell, “Kay den, I buy um fo da ohana.
Rut 4.5: Den Boaz tell da odda guy, “You know, wen you buy dis piece land from Na`omi, dat mean you gotta take da
Rut 4.6: Da guy dat get da right fo buy da land say, “Eh, if dass how stay, den I no can.
Rut 4.6: Cuz if I buy um, my land go fo da Elimelek line, an no go fo help my
Rut 4.6: Mo betta I give you my right fo buy dat piece land fo da ohana, cuz no way I can buy da land
Rut 4.6: right fo buy dat piece land fo da ohana, cuz no way I can buy da land an take da wahine too!
Rut 4.7: for real, dey wen do um lidis: Wen anybody use da right fo buy someting, dey take off dea slippa an give um to da odda
Rut 4.8: So wen da guy dat get da right fo buy da land tell Boaz, “You buy um,” Boaz take off his slippa
Rut 4.8: wen da guy dat get da right fo buy da land tell Boaz, “You buy um,” Boaz take off his slippa an give um to da guy in
Rut 4.9: I goin buy from Na`omi, all da land dat Elimelek and his boys Mahlon
Rut 4.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ki 1.53: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ki 2.46: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ki 3.28: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
1Ki 4.34: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ki 5.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ki 6.38: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ki 7.51: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ki 8.66: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ki 9.28: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ki 10.15: He get tax money too, from da guys dat buy stuff an sell um.
1Ki 10.29: Fo buy one war wagon from Egypt side, cost like 15 pound silva
1Ki 10.29: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ki 11.43: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ki 12.33: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ki 13.34: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ki 14.31: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea)
1Ki 15.34: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ki 16.24: Den Omri buy da hill dey call Samaria now.
1Ki 16.24: He buy um from Shemer, an he pay Shemer 150 pound silva.
1Ki 16.34: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ki 17.24: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ki 18.46: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ki 19.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ki 20.43: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ki 21.29: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ki 22.53: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ki 1.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ki 2.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ki 3.27: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ki 4.44: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea’-”
2Ki 5.27: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ki 6.33: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ki 7.20: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
2Ki 8.29: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ki 9.37: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ki 10.36: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ki 11.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ki 12.12: Dey use da silva dey get fo dat, fo buy wood, stone block, an wateva odda stuff dey need fo fix da
2Ki 12.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ki 13.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ki 14.29: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ki 15.38: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ki 16.20: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ki 17.41: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ki 18.37: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ki 19.37: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ki 20.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ki 21.26: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ki 22.6: construction guys, an da guys dat work wit da stone, an fo buy wood an cut stone so can fix da Temple.
2Ki 22.20: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea’-”
2Ki 23.37: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ki 25.7: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ki 25.30: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Ezr 1.11: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Ezr 2.70: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Ezr 3.7: Dey buy plenny cedar tree from da Tyre an Sidon peopo, an pay um
Ezr 3.13: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Ezr 4.24: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Ezr 5.17: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Ezr 6.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Ezr 7.17: Wit da money dat you get, you gotta buy boy kine cows, boy kine sheeps, bebe sheeps, an wheat an
Ezr 7.18: If still yet get some mo money afta wat you wen buy fo make da sacrifices, den pray fo find out wat yoa God
Ezr 7.28: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Ezr 8.36: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Ezr 9.15: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Ezr 10.44: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Neh 1.11: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Neh 2.20: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Neh 3.32: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Neh 4.23: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Neh 5.3: oua grape farm, an oua house, an dey give us money fo buy food.
Neh 5.8: Wen erybody come togedda, I tell um, “Us guys, we stay buy back oua Jewish brudda guys dat befo time peopo wen sell
Neh 5.8: An den, we gotta buy dem back too!
Neh 5.14: me an my bruddas had da right fo use da govmen money fo buy food.
Neh 5.14: We buy oua food wit oua own money.
Neh 5.16: I neva buy land, an all my worka guys wen stay togedda fo do da work.
Neh 5.19: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Neh 6.19: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Neh 8.1: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Neh 8.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Neh 9.38: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Neh 10.31: land bring stuff fo sell, wheat o watevas, us guys no goin buy um from dem, no matta da Res Day o da odda days dat stay
Neh 10.33: an da wheat flour dey give fo make sacrifice, an fo buy da animals dey burn up ery day fo make sacrifice, an fo da
Neh 10.39: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Neh 11.36: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Neh 12.47: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Neh 13.31: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Est 1.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Est 2.23: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Est 3.15: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Est 4.17: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Est 5.14: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Est 6.14: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Est 7.10: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Est 8.17: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Est 9.32: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Est 10.3: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 1.31: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 2.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 3.26: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 4.6: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 5.8: fo you guys dat stay buy All da house an field dat get no mo space awready, You no
Isa 5.30: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 6.13: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 7.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 8.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 9.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 10.34: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 11.16: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 12.6: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 13.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 14.32: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 15.9: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 16.14: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 17.14: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 18.7: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 19.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 20.6: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 21.17: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Isa 22.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Isa 23.2: You Sidon guys dat buy stuff an sell um, Was da Tyre peopo Dat go an come on top
Isa 23.3: on top da big ocean An bring back plenny stuffs, Cuz dey buy an sell seeds from Shihor An da food da Nile River peopo
Isa 23.8: Da guys from Tyre dat buy an sell stuff was princes, An erybody in da world get
Isa 23.16: Dey goin buy an sell stuff again wit all da kings all ova da world an
Isa 23.16: But dat time, wateva da Tyre peopo make from wat dey buy an sell, an from work, goin come spesho fo Yahweh, not fo
Isa 23.16: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 24.2: guys, Da worka girl an da lady she work fo, Da guy dat buy stuff an da guy dat sell stuff, Da guy dat lend stuff an
Isa 24.23: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 25.12: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 26.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 27.13: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 28.29: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 29.24: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 30.33: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 31.1: Dey stay shua dey goin come okay If dey buy plenny horse dea.
Isa 31.9: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 32.20: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 33.24: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Isa 34.17: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 35.10: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 36.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 37.38: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 38.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 39.8: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Isa 40.31: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 41.29: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 42.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 43.24: You guys neva buy me Da cane kine perfume dat smell nice, An you guys neva
Isa 43.28: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 44.28: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 45.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 46.13: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 47.15: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 48.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 49.26: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 50.11: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 51.23: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea’
Isa 52.15: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 53.12: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 54.17: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Isa 55.13: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 56.12: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 57.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 58.14: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 59.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Isa 60.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 61.11: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 62.12: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea’
Isa 63.19: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 64.12: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Isa 65.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Isa 66.24: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Dan 1.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Dan 2.49: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Dan 3.30: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Dan 4.37: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Dan 5.31: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Dan 6.28: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Dan 7.28: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Dan 8.27: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Dan 9.27: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Dan 10.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Dan 11.45: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Dan 12.13: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Amo 1.15: Peopo Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Amo 2.16: Bad Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Amo 3.12: be one small piece from da fancy bed da Samaria guys wen buy from Damascus.
Amo 3.15: Peopo Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Amo 4.13: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Amo 5.27: Okay Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Amo 6.14: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Amo 7.17: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Amo 8.5: Den, wateva dey buy, We goin mess up da scale too.
Amo 8.6: odda guys dat owe somebody money fo one pair slippa, An we buy dem cheap Fo come slaves fo us guys.
Amo 8.14: Away Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Amo 9.15: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Jon 1.17: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jon 2.10: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Jon 3.10: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jon 4.11: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mal 1.14: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mal 2.17: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mal 3.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mal 4.6: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 1.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 2.23: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 3.17: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 4.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 5.48: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 6.34: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 7.29: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 8.34: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 9.38: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 10.42: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 11.30: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 12.50: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 13.44: Den he sell all his stuffs, fo buy dat field.
Mat 13.46: Den he sell all his stuffs, fo buy dat pearl.
Mat 13.58: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Mat 14.15: Tell da peopo fo go way: Tell um, ‘Go inside da towns, fo buy someting fo eat!
Mat 14.36: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 15.39: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Mat 16.26: You tink you rich nuff fo buy back yoa life?
Mat 16.28: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 17.27: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 18.35: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Mat 19.30: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 20.34: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 21.46: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 22.46: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 23.39: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 24.51: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 25.9: Eh, go buy from da guys dat sell um.
Mat 25.10: Afta dey wen go fo buy some mo olive oil, da groom wen come ova dea.
Mat 25.46: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mat 26.75: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Mat 27.7: So dey figga dis: “We go buy da land from da guy dat make clay pots, yeah?
Mat 27.66: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Mat 28.20: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mrk 1.45: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mrk 2.28: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mrk 3.35: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mrk 4.41: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mrk 5.43: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mrk 6.36: Tell da peopo, ‘Go to da towns, an buy someting fo eat!
Mrk 6.37: Dey say, “We gotta work eight months fo make da money fo buy nuff bread fo feed all dese peopo!
Mrk 6.37: You like us guys go buy um?”
Mrk 6.56: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mrk 7.37: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mrk 8.37: You tink you rich nuff fo buy back yoa life?
Mrk 8.38: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mrk 9.50: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mrk 10.52: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Mrk 11.33: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Mrk 12.44: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mrk 13.37: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mrk 14.72: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Mrk 15.46: Joseph go buy some linen cloth, take down da body, wrap um inside da
Mrk 15.47: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Mrk 16.1: Mary from Magdala, James mudda Mary, an Salome, dey go buy perfume so dey can put um on top Jesus body.
Mrk 16.20: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Luk 1.80: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Luk 2.52: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Luk 3.38: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Luk 4.44: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Luk 5.39: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Luk 6.49: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Luk 7.50: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Luk 8.56: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Luk 9.13: You like us go buy food fo all dis peopo?”
Luk 9.62: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Luk 10.42: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Luk 11.54: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Luk 12.59: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Luk 13.35: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Luk 14.18: Da first guy wen tell da worka guy, ‘I jus wen buy one field, an I gotta go look um.’
Luk 14.19: Anodda guy say, ‘I jus wen buy ten cows fo plow, an I goin go see if dey strong nuff fo
Luk 14.35: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Luk 15.32: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Luk 16.31: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea’
Luk 17.37: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Luk 18.43: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Luk 19.48: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Luk 20.47: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Luk 21.38: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Luk 22.36: An da guy dat no mo sword, good he sell his coat fo buy one sword.”
Luk 22.71: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Luk 23.56: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Luk 24.53: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jhn 1.51: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jhn 2.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jhn 3.36: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jhn 4.8: His guys wen go inside town fo buy lunch, an he sit down by da puka.
Jhn 4.54: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jhn 5.47: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jhn 6.5: He tell Philip, “Eh, wea we can buy food fo feed all dese peopo?
Jhn 6.7: gotta work mo den two hundred days fo get nuff money fo buy bread fo give all dese peopo even litto bit.”
Jhn 6.71: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jhn 7.53: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Jhn 8.59: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jhn 9.41: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jhn 10.42: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Jhn 11.57: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Jhn 12.50: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jhn 13.38: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jhn 14.31: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jhn 15.27: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jhn 16.33: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jhn 17.26: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jhn 18.40: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Jhn 19.42: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jhn 20.31: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jhn 21.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Act 1.18: give Judas money fo da bad ting he goin do, an he wen go buy one field.
Act 1.26: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Act 2.47: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Act 3.26: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Act 4.37: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Act 5.42: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Act 6.15: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Act 7.16: to Shechem, an wen put um inside da tombs dat Abraham wen buy from Hamor's boys befo time.
Act 7.60: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Act 8.20: Cuz you tink dat you can buy God's gif wit yoa money!”
Act 8.40: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Act 9.43: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Act 10.48: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Act 11.30: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Act 12.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Act 13.52: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Act 14.28: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Act 15.41: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Act 16.40: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Act 17.34: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Act 18.28: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Act 19.41: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Act 20.38: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Act 21.40: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Act 22.30: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Act 23.35: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Act 24.27: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Act 25.27: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Act 26.32: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Act 27.44: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Act 28.31: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rom 1.32: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rom 2.29: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rom 3.31: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rom 4.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rom 5.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rom 6.23: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rom 7.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rom 8.39: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rom 9.33: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Rom 10.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rom 11.36: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rom 12.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rom 13.14: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rom 14.23: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rom 15.33: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rom 16.27: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Co 1.31: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Co 2.16: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
1Co 3.23: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Co 4.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Co 5.13: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Co 6.20: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Co 7.30: you stay good inside o you no stay good inside, if you can buy stuff o you no mo notting, o if you use da stuff from dis
1Co 7.40: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Co 8.13: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Co 9.7: Dey no gotta buy dea own food an clotheses.
1Co 9.27: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Co 10.33: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Co 11.34: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Co 12.31: live: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Co 13.13: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Co 14.40: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Co 15.58: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Co 16.24: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Co 1.24: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Co 2.17: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Co 3.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Co 4.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Co 5.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Co 6.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
2Co 7.16: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Co 8.24: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Co 9.15: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Co 10.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Co 11.33: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Co 12.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Co 13.14: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gal 1.24: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Gal 2.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gal 3.29: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gal 4.31: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gal 5.26: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Gal 6.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Eph 1.23: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Eph 2.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Eph 3.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Eph 4.32: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Eph 5.33: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Eph 6.24: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Php 1.30: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Php 2.30: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Php 3.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Php 4.23: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea’-”
Col 1.29: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Col 2.23: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Col 3.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Col 4.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Th 1.10: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Th 2.20: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Th 3.13: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Th 4.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Th 5.28: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Th 1.12: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Th 2.17: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Th 3.12: Use yoa own money fo buy yoa own food!
2Th 3.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ti 1.13: 6:21) Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ti 1.20: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ti 2.15: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ti 3.16: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ti 4.16: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ti 5.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Ti 6.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ti 1.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ti 2.26: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ti 3.17: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Ti 4.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Tit 1.16: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Tit 2.15: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Tit 3.15: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Phm 1.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Heb 1.14: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Heb 2.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Heb 3.19: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Heb 4.16: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Heb 5.14: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Heb 6.20: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Heb 7.28: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Heb 8.13: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Heb 9.28: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Heb 10.39: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Heb 11.40: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Heb 12.29: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Heb 13.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jas 1.27: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jas 2.26: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jas 3.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jas 4.13: We goin stay ova dea one year, an buy an sell tings, an make plenny money.
Jas 4.17: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Jas 5.20: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Pe 1.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
1Pe 2.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Pe 3.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Pe 4.19: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Pe 5.14: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Pe 1.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Pe 2.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
2Pe 3.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Jn 1.10: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Jn 2.29: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Jn 3.24: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Jn 4.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
1Jn 5.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
2Jn 1.13: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
3Jn 1.14: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Jud 1.25: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rev 1.20: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rev 2.29: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rev 3.18: Dass jalike you guys goin buy da bestes kine gold, da kine dat dey put inside da fire fo
Rev 3.18: An den you guys come by me an buy white clotheses fo put on, fo take away da shame, cuz
Rev 3.18: An den you guys come by me an buy da kine medicine fo put on top yoa eyes so you guys can
Rev 3.22: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rev 4.11: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rev 5.14: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea”
Rev 6.17: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rev 7.17: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rev 8.13: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rev 9.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rev 10.11: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rev 11.19: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rev 12.17: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rev 13.17: o da numba dat tell wat his name on top dem, dey no can buy o sell notting.
Rev 13.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rev 14.20: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rev 15.8: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rev 16.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rev 17.18: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rev 18.11: dey goin cry an come sad inside, cuz no mo nobody stay buy all dea stuffs no moa: gold kine stuff, silva, jewel
Rev 18.24: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rev 19.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rev 20.15: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rev 21.27: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea
Rev 22.21: Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy Da Jesus Book, make click hea