Luk 3.36: boy; Eber, he Shelah's boy; Shelah, he Cainan's boy; Cainan, he Arfaxad's boy; Arfaxad, he Shem's boy; Shem, he Noah's
Luk 3.38: Jared, he Mahalaleel's boy; Mahalaleel, he Cainan's boy; Cainan, he Enos boy; Enos, he Seth's boy; Seth, he Adam's boy;