Gen 40.16: my dream, had dese three baskets wit fancy kine bread an cake inside.
1Ki 14.3: Take ten flat kine breads, some sweet kine cake, an one small bottle honey.