2Ki 4.39: He take some a da wild calabash from da vine, an cut plenny an carry um inside his robe.”
Amo 6.6: You guys drink da wine, Da whole calabash one time!