Gen 9.18: An Ham, he get one boy name Canaan.
Gen 9.22: Ham, da one dat get da boy Canaan.
head: Noah Tell God Fo Make Bad Ting Happen To Da Canaan Ohana
Gen 9.25: Noah tell, “I like God make bad tings happen to da Canaan ohana!
Gen 9.26: But da Canaan ohana, dey goin come slaves fo da Shem ohana!”
Gen 9.27: an his peopo go live togedda wit da Shem ohana, But da Canaan ohana, dey goin come slaves fo da Jafet ohana!
Gen 10.6: (dass da Egypt peopo), an Put (dass da Libya peopo), an Canaan.
Gen 10.15: Canaan, his numba one boy was Sidon, an den Het.
Gen 10.16: Had da Jebus peopo dat wen come from Canaan too, an da Amor peopo, da Girgash peopo, da Hiv peopo, da
Gen 10.19: (Befo time, da land wea da Canaan peopo wen live wen start makai side, from Sidon, an go by
Gen 10.19: Lata, da diffren ohanas dat wen come from Canaan, dey wen go live all ova da place).
Gen 11.31: He tell um: “Eh, we all go move house Canaan side!
Gen 11.31: So dey wen go outa Ur, da Chaldea town, to Canaan side.
Gen 11.31: But dey neva go Canaan yet.”
Gen 12.5: Dey start fo go Canaan side, an bumbye, dey get dea.
head: Abram Go Canaan Side
Gen 12.6: Den Abram dem start fo go from one side Canaan land to da odda side.
Gen 12.6: Da Canaan peopo dat live ova dea awready stay go Moreh, fo find out
Gen 12.8: From dea, Abram dem go mo down inside da Canaan land.”
Gen 12.10: Dat time, da peopo inside da Canaan land, neva have notting fo eat.
Gen 13.7: An had da Canaan peopo an da Periz peopo inside dat land, same time too.
Gen 13.12: Abram, he stay up country Canaan side.
Gen 15.21: peopo, da Periz peopo, da Refa peopo, da Amor peopo, da Canaan peopo, da Girgash peopo, an da Jebus peopo too.
Gen 16.3: So, ten year afta dey come back Canaan side, Abram wife Sarai, she take Hagar, da slave wahine
Gen 17.8: An one mo ting: right now, you guys ony making house dis Canaan land.
Gen 23.2: She mahke Canaan side, Kiriat-Arba town (dass Hebron, you know).
Gen 23.19: town -- dass da place dey call Hebron nowdays, inside da Canaan land.
Gen 24.3: But you gotta promise, no find one Canaan kine wahine from dese peopo aroun hea wea I live.
Gen 24.37: He tell me, ‘I stay live ova hea on top da Canaan peopo land, you know, but I no like you go get one Canaan
Gen 24.37: Canaan peopo land, you know, but I no like you go get one Canaan wahine fo marry my boy.
Gen 26.1: Had one time, no mo notting fo eat, Canaan side.
Gen 28.1: Den he tell Jacob, “No take one Canaan kine wahine from hea fo come yoa wife.
Gen 28.6: Esau find out too, dat Isaac wen tell Jacob, “No marry one Canaan kine wahine!
Gen 28.8: Now Esau see dat his fadda Isaac no like da Canaan wahines.”
Gen 31.18: dat he get Paddan-Aram side, fo go by his fadda Isaac, Canaan land side.
Gen 33.18: one time afta dat, Jacob move house Shekem town, inside da Canaan land.
Gen 34.30: Now, da peopo dat live inside dis land, da Canaan peopo an da Periz peopo, dey goin make to me like I one
Gen 35.6: him go Luz, da place dey call Bethel nowdays, inside da Canaan land.
Gen 36.2: Esau, he marry two wahines from da Canaan ohana.
Gen 36.5: All dese boys, dey born fo Esau, Canaan side.
Gen 36.6: and sheeps an goats, an all da stuffs he get wen he live Canaan side, an dey all go one nodda land, mo far from his brudda
Gen 37.1: Dat land, Canaan.
Gen 38.2: Her fadda, one guy from da Canaan peopo name Shuwa.
Gen 42.5: food, jalike plenny odda peopo, cuz no mo notting fo eat Canaan side, dat time.
Gen 42.7: Dey tell, “Us come from Canaan side, fo buy food.
Gen 42.13: bruddas, yoa slave guys, dat come from da same fadda, Canaan side.
head: Da Brudda Guys Go Back Canaan Side
Gen 42.29: Wen da brudda guys come by dea fadda Jacob, Canaan side, dey tell him eryting dat wen happen to dem.
Gen 42.32: an da younga brudda guy, he stay wit oua fadda right now, Canaan side.
Gen 43.1: But dat time, was hard, cuz neva have notting fo eat, Canaan side.
Gen 44.8: Us guys wen bring back da extra money from da Canaan land.
Gen 45.17: Go Canaan side right away.
Gen 45.25: brudda guys go outa Egypt, an go back by dea fadda Jacob, Canaan side.
Gen 46.6: sheeps an dea cows an all da rich stuffs dey get inside da Canaan land.
Gen 46.10: an Jachin, an Zohar, an Saul (his mudda one wahine from Canaan).
Gen 46.12: Er an Onan, dey mahke awready befo Judah leave da Canaan land.
Gen 46.31: guys, an all my fadda ohana peopo, dey was inside da Canaan land, an now dey all come hea by me.
Gen 47.1: an eryting dey get, dey stay come hea awready from da Canaan land.
Gen 47.4: Us guys come dis side fo live, cuz ova dea Canaan side, da grass dry up, an no mo fo da animals eat.
Gen 47.13: Inside Egypt land, an inside Canaan land, same ting, no mo food an ery year mo worse, az why
Gen 47.14: All da money dat get inside Egypt land an inside Canaan land, come to Joseph cuz da peopo pay him fo da food dat
Gen 47.15: lata, all da money pau awready inside da Egypt land an da Canaan land.
Gen 48.3: Get All Da Powa wen let me see him, Luz side, inside da Canaan land.”
Gen 48.7: back from Padan, yoa mudda Rachel wen mahke, inside da Canaan land nea Efrat.
Gen 49.30: had, da one inside da Makpelah field, wea can see Mamre, Canaan land.
Gen 50.5: me inside da place I wen make ready fo myself, inside da Canaan land.
head: Joseph Go Canaan Fo Bury His Fadda
Gen 50.7: So Joseph go Canaan side fo bury his fadda.
Gen 50.11: Da Canaan peopo dat live dea, dey see da peopo crying ova dea, an
Gen 50.13: dat stay inside da Makpelah field wea you can see Mamre, Canaan land.
Gen 50.14: Joseph an his brudda guys an all da odda peopo dat wen go Canaan side wit him, wen go back Egypt side.
Exo 3.8: I talking bout da place wea da Canaan peopo, da Het peopo, da Amor peopo, da Periz peopo, da Hiv
Exo 3.17: I goin take you guys one nodda land, da one wea get da Canaan peopo, da Het peopo, da Amor peopo, da Periz peopo, da Hiv
Exo 6.4: I wen make promise I goin give um da Canaan land, da same place wea dey stay making house fo live dea
Exo 6.15: Sha`ul mudda was one Canaan wahine.
Exo 13.5: Get da Canaan peopo, an da Het peopo, an da Amor peopo, an da Hiv peopo,
Exo 13.11: take you to da land wea he say he goin give you, wea da Canaan peopo stay, jalike he wen make strong promise fo do, to
Exo 13.19: you guys go back, you gotta carry my bones from hea to da Canaan land.
Exo 15.15: Da peopo dat live Canaan side, Dey all donno wat fo do awready.
Exo 16.35: Wen dey come jus outside da Canaan land, da manna pau.
Exo 23.23: place wea da Amor peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Canaan peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo live.
Exo 23.27: “Before you get to da Canaan land, I goin make da peopo inside dea come scared a me.
Exo 23.28: Da Hiv peopo an da Canaan peopo an da Het peopo, dey all goin stay outa yoa way.
Exo 33.2: I goin throw out from dat land da Canaan peopo, da Amor peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Hiv
Exo 34.11: peopos dat live inside da land -- da Amor peopo, da Canaan peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da
Lev 14.34: Yahweh tell Moses an Aaron: “Wen you guys go inside da Canaan land, dat I stay give you guys fo own um foeva, if I put
Lev 18.3: An you guys No make like da peopo do Canaan side, da place I goin bring you guys.
Lev 25.38: Was me wen bring you guys outa Egypt, an give you guys da Canaan land, an fo come yoa God.
Deu 4.43: Da Rules Fo Live Inside Canaan (12:1 - 12:4) 26.
Deu 22.19: Wat Fo Do Inside Da Canaan Land (27:1 - 27:1) 63.
Deu 1.7: Go wea da Canaan peopo stay, den go nort side to da Lebanon mountains, den
Deu 2.12: peopo an take ova dea land, jalike us Israel peopo make da Canaan peopos get outa inside da land Yahweh give us fo come oua
Deu 7.1: guys -- da Het peopo, da Girgash peopo, da Amor peopo, da Canaan peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.
Deu 11.30: nea da big oak trees Moreh side, an inside da land fo da Canaan peopo dat live inside da Jordan Valley nea Gilgal.
head: Da Rules Fo Live Inside Canaan
Deu 20.17: big sacrifice fo Yahweh -- da Het peopo, da Amor peopo, da Canaan peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo,
Deu 23.17: fo pay inside da temple fo one idol kine god, jalike da Canaan peopo do cuz dey tink az goin make da land grow plenny an
Deu 23.18: dat one guy o wahine get, dat fool aroun fo pay inside one Canaan kine temple, an bring um inside yoa God Yahweh's house, fo
head: Wat Fo Do Inside Da Canaan Land
Deu 32.13: da Israel peopo wea dey stay In da up country inside da Canaan land.
Deu 32.49: da Moab land, dat stay across Jericho, an den look all ova Canaan, da land I goin give da Israel peopo fo come dea property.
1Ki 9.16: He burn da whole town an kill da Canaan peopo dat live dea.
Ezr 9.1: Oua peopo stay do da same pilau kine stuff jalike da Canaan peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Jebus peopo, da
Neh 9.8: dat goin come from you, I goin give to dem, da land wea da Canaan peopo live, An da Het peopo, da Amor peopo, da Periz
Neh 9.24: All da Canaan peopo dat stay live dea befo time, You take away dea powa
Neh 9.24: ohana guys, Fo make da Israel peopo do how dey like to da Canaan peopo.
Mat 15.22: Get one wahine dea from da Canaan peopo who come an yell, “Boss, you from King David ohana.
Act 7.11: Den one big hard time wen come all ova Egypt an Canaan, an everybody wen suffa plenny.
Act 13.19: He wipe out seven peopos Canaan side, an wen give dea land to his own peopo jalike one